COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

2021 rokiem uczelnianych jubileuszy

2021 rokiem uczelnianych jubileuszy

 

Rok 2021 jest szczególnym czasem dla Collegium Medicum UMK. Uczelnia obchodzi bowiem rocznice wydarzeń, które znacząco wpłynęły na jej współczesny kształt i były kamieniami milowymi na drodze jej rozwoju.

W 2021 r. mija 70 lat od momentu, kiedy to kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, oceniając wysoko poziom medycyny klinicznej i aspiracje naukowe środowiska, powołało w Bydgoszczy pierwszy w Polsce Zakład Doskonalenia Lekarzy dla potrzeb całego kraju. Zakład zlokalizowano w nowoczesnym wówczas Szpitalu Wojewódzkim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, a jego kierownikiem został doc. dr Aleksander Radzimiński.  Tym samym rodowód naszej Alma Mater sięga 1951 roku.

Ponadto równo 50 lat temu w 1971 r. utworzono w Bydgoszczy Zespół Nauczania Klinicznego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, szkoląc rotacyjnie około 200 studentów V roku w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii
z ortopedią. Kierownikiem Zespołu został doc. dr hab. Bogdan Romański z Gdańska. Historię tę poprzedziło porozumienie zawarte pomiędzy władzami ówczesnego województwa bydgoskiego a Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku - prof. dr hab. Marianem Górskim - w sprawie stworzenia w Bydgoszczy warunków dla powstania placówki dydaktycznej gdańskiej uczelni. Zadanie to powierzono pełniącemu wówczas funkcję kierownika Zakładu Patomorfologii w Bydgoszczy dr. hab. nauk med. Janowi Domaniewskiemu, który realizując konsekwentnie wyznaczone cele doprowadził finalnie do  utworzenia w 1984r. Akademii Medycznej w Bydgoszczy obejmując funkcję pierwszego rektora nowoutworzonej Uczelni

Z kolei 30 lat temu mury naszej uczelni opuścili pierwsi absolwenci Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którzy w całości realizowali na niej proces kształcenia. Wówczas także przekazany został w użytkowanie Akademii Medycznej campus współczesnego Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy, a Akademia Medyczna w Bydgoszczy uzyskała wpis do rejestru członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Okrągłe rocznice są okazją do refleksji, spojrzenia wstecz i bilansu tego co już osiągnęliśmy. Pozwalają dostrzec rozwój naukowo – dydaktyczny na przestrzeni lat. Ponadto nakłaniają do  zastanowienia się nad rolą uczelni we współczesnym świecie, w którym społeczność akademicka stoi w obliczu wielu nowych, trudnych wyzwań. Dotychczasowe osiągniecia Collegium Medicum i jego potencjał pozwalają ze spokojem spojrzeć w przyszłość mając nadzieję na realizację kolejnych planów oraz  jeszcze bardziej ambitnych zadań. Nie zapominając o tradycji pozostaje życzyć dalszej intensywnej drogi i wielu sukcesów.