2021 rokiem uczelnianych jubileuszy

2021 rokiem uczelnianych jubileuszy

 

Rok 2021 jest szczególnym czasem dla Collegium Medicum UMK. Uczelnia obchodzi bowiem rocznice wydarzeń, które znacząco wpłynęły na jej współczesny kształt i były kamieniami milowymi na drodze jej rozwoju.

W 2021 r. mija 70 lat od momentu, kiedy to kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, oceniając wysoko poziom medycyny klinicznej i aspiracje naukowe środowiska, powołało w Bydgoszczy pierwszy w Polsce Zakład Doskonalenia Lekarzy dla potrzeb całego kraju. Zakład zlokalizowano w nowoczesnym wówczas Szpitalu Wojewódzkim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, a jego kierownikiem został doc. dr Aleksander Radzimiński.  Tym samym rodowód naszej Alma Mater sięga 1951 roku.

Ponadto równo 50 lat temu w 1971 r. utworzono w Bydgoszczy Zespół Nauczania Klinicznego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, szkoląc rotacyjnie około 200 studentów V roku w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii
z ortopedią. Kierownikiem Zespołu został doc. dr hab. Bogdan Romański z Gdańska. Historię tę poprzedziło porozumienie zawarte pomiędzy władzami ówczesnego województwa bydgoskiego a Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku - prof. dr hab. Marianem Górskim - w sprawie stworzenia w Bydgoszczy warunków dla powstania placówki dydaktycznej gdańskiej uczelni. Zadanie to powierzono pełniącemu wówczas funkcję kierownika Zakładu Patomorfologii w Bydgoszczy dr. hab. nauk med. Janowi Domaniewskiemu, który realizując konsekwentnie wyznaczone cele doprowadził finalnie do  utworzenia w 1984r. Akademii Medycznej w Bydgoszczy obejmując funkcję pierwszego rektora nowoutworzonej Uczelni

Z kolei 30 lat temu mury naszej uczelni opuścili pierwsi absolwenci Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którzy w całości realizowali na niej proces kształcenia. Wówczas także przekazany został w użytkowanie Akademii Medycznej campus współczesnego Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy, a Akademia Medyczna w Bydgoszczy uzyskała wpis do rejestru członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Okrągłe rocznice są okazją do refleksji, spojrzenia wstecz i bilansu tego co już osiągnęliśmy. Pozwalają dostrzec rozwój naukowo – dydaktyczny na przestrzeni lat. Ponadto nakłaniają do  zastanowienia się nad rolą uczelni we współczesnym świecie, w którym społeczność akademicka stoi w obliczu wielu nowych, trudnych wyzwań. Dotychczasowe osiągniecia Collegium Medicum i jego potencjał pozwalają ze spokojem spojrzeć w przyszłość mając nadzieję na realizację kolejnych planów oraz  jeszcze bardziej ambitnych zadań. Nie zapominając o tradycji pozostaje życzyć dalszej intensywnej drogi i wielu sukcesów.