Nowy profesor z Collegium Medicum

Nowy profesor z Collegium Medicum

 

Na mocy postanowienia Prezydenta RP z 21 lipca 2021r. do grona profesorów dołączył prof. dr hab. Jacek Szeliga z Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UMK.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Szeliga - po ukończeniu studiów na Śląskiej Akademii Medycznej rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CM UMK, kierowanej przez prof. Waldemara Jędrzejczyka, gdzie uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej oraz certyfikaty umiejętności endoskopowych. W 2003 roku obronił pracę doktorską pod kierunkiem nowego kierownika kliniki prof. Marka Jackowskiego, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Głównym zainteresowaniem zawodowym prof. Szeligi stała się chirurgia małoinwazyjna, szczególnie w onkologii. Szkolił się w tym zakresie w najlepszych klinikach na świecie (USA, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia) i w Polsce. Obecnie wykonuje w klinice zaawansowane procedury laparoskopowe (fundoplikacje, splenektomie, kolektomie, gastrektomie, pankreatektomie, adrenalektomie, operacje bariatryczne i inne), będąc przy okazji mentorem szkoleń organizowanych dla specjalistów chirurgii w Polsce i za granicą, a także programu STEP, którego celem jest wprowadzenie laparoskopowej chirurgii kolorektalnej i bariatrycznej do ośrodków nie wykonujących jeszcze operacji małoinwazyjnych. W ramach pracy naukowej, poza działalnością z zakresu chirurgii, jest członkiem kilku zespołów interdyscyplinarnych, m.in. na Wydziale Chemii oraz Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, gdzie łączy potencjał poznawczy nauk podstawowych z problemami klinicznymi (m.in. błyskawiczna diagnostyka mikrobiologiczna przy użyciu technik elektromigracyjnych, metody nieliniowej analizy sygnałów biologicznych). Był koordynatorem lub wykonawcą pięciu naukowych grantów i programów międzynarodowych, trzech krajowych i kilkunastu badań wieloośrodkowych dotyczących problemów szeroko pojętej chirurgii. Jego dorobek naukowy to 110 publikacji o łącznym IF 67,922, indeksie Hirscha (GS) 14 oraz kilkadziesiąt wystąpień kongresowych na zaproszenie. W 2019 roku został wybrany na przewodniczącego Komisji Nauki Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2016 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma z listy filadelfijskiej "Videosurgery and Other MIniinvasive Techniques" (IF 1,19). Redagował także zeszyty Toruńskiego Towarzystwa Naukowego "Acta Medica". Jest recenzentem z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej czasopism z listy filadelfijskiej, m.in. JCM, Cancers, VSJ, PAIM, Biomolecules, Medicina i in. W 2012 roku stworzył od podstaw ośrodek chirurgii metabolicznej działający przy klinice chirurgii, w którym około 200 osób rocznie jest leczonych i operowanych z powodu patologicznej otyłości i zaburzeń metabolicznych. Obecnie trwa jego druga kadencja funkcji Prezesa Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TCHP. Od 2017 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 2021 roku został wybrany na przewodniczącego Bydgosko-Toruńskiego Oddziału TCHP.  Był inicjatorem i głównym autorem polskich standardów opieki metabolicznej i bariatrycznej oraz Systemu Certyfikacji Umiejętności Bariatrycznych. Za całokształt działalności został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest koordynatorem przedmiotu chirurgia. Prowadzi zajęcia ze studentami polskimi i anglojęzycznymi. Był promotorem i recenzentem prac doktorskich, magisterskich, członkiem komisji doktorskich i habilitacyjnych oraz kierownikiem czterech specjalizacji. Jest także członkiem Kolegium Elektorów UMK.

Prof. dr hab. Jacek Szeliga, fot. Nadesłane