Zmarł prof. Stanisław Betlejewski

Zmarł prof. Stanisław Betlejewski

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Stanisława Betlejewskiego 

Profesor Betlejewski

Stanisław Betlejewski urodził się 16 grudnia 1933 roku w Toruniu, jako syn lekarza, dr med. Jana Betlejewskiego i Agnieszki Betlejewskiej, z d. Błędzkiej. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum  i Liceum OO. Jezuitów w Gdyni-Orłowie, a po rozwiązaniu tej szkoły do Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Sopocie, gdzie w 1951 roku zdał egzamin dojrzałości. Studia medyczne odbywał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie w 1957 roku uzyskał dyplom lekarza. Po dyplomie przez rok pracował jako kierownik Zakładu Leczniczo-Zapobiegawczego Zjednoczenia Budownictwa Mieszkaniowego w Gdyni, pracując jednocześnie jako wolontariusz w Klinice Otolaryngologii AM w Gdańsku.  

 

Pracę naukową rozpoczął w 1958 roku w Katedrze i Klinice Chorób Uszu, Nosa i Gardła Akademii Medycznej w Gdańsku, pod kierunkiem prof. Jarosława Iwaszkiewicza. W Klinice tej przechodził kolejne etapy działalności naukowo-dydaktycznej od asystenta, starszego asystenta, adiunkta /1964-1974/ i docenta /1974-1981/, z dwuletnią przerwą na odbycie okresowej służby wojskowej na stanowisku starszego lekarza jednostki lotnictwa myśliwskiego Marynarki Wojennej /1959-1961/. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1966 r. na podstawie pracy pt.: „Stan górnych dróg oddechowych a narząd słuchu w zespole Downa”, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1972 r. na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.: „Obiektywne badanie drożności nosa w eksperymencie i klinice”.

 1 września 1981 roku został powołany jako Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii II Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 1984 roku, na stanowisko profesora zwyczajnego powołany został w 1992 r. Od 1984 roku aż do przejścia na emeryturę w 2004 r., pracował jako profesor i kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (a następnie Collegium Medicum UMK w Toruniu). W latach 2004 -2012 swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał Wydział Nauk o Zdrowiu na stanowisku profesora w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego. W latach 1984-1990 pełnił funkcję prorektora Akademii Medycznej ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego. W 1985r. zorganizował i prowadził Bydgoski Oddział Terenowy Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 1984-1988 działał aktywnie w samorządzie terenowym jako przewodniczący Komisji Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Był członkiem Senatu Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1984-2004, a członkiem Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2004-2005, przewodniczył kilku Komisjom Senackim i Zespołom.

Wprowadził nowoczesne metody dydaktyczne, zarówno w dydaktyce studenckiej jak i podyplomowej, organizując i kierując kursami szkoleniowymi w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Był promotorem 25 obronionych przewodów doktorskich, patronem zakończonego w 1989 r. przewodu habilitacyjnego, a także promotorem doktoratu „honoris causa” prof. dr hab. Adama Bilikiewicza. Recenzował 17 prac doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych i 6 wniosków o tytuł profesora.

Prof. Betlejewski był autorem lub współautorem ponad 230 prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Był członkiem komitetów redakcyjnych „Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery”, „Medizinische Ausbildung”, „Otolaryngologii Polskiej”,  „Balneologii Polskiej”. Był redaktorem wydawnictw Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

Od 1957 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi (PTOL-ChGiS), w latach 1989-1992 był przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa, do 2004 roku był członkiem Zarządu, odpowiedzialnym za kontakty zagraniczne tego Towarzystwa. W 1994 roku został wyróżniony członkostwem honorowym Pol. Tow. Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Od 1989 roku reprezentował Polskę w General Assembly of IFOS w Madrycie, Sorrento, Istambule i w Sydney.

W 1992 roku prof. Betlejewski został wybrany do Executive Committee of International Federation of Oto-rhino-laryngological Societes (IFOS) jako przedstawiciel krajów Europy Środkowej i Wschodniej, funkcję tę pełnił do 2002 roku, potem został wybrany jako Counselor of IFOS. W 1997 roku podczas World Congress of Otorhinolaryngology w Sydney został wybrany do tzw. „Future Committee of IFOS”. Zorganizował Pierwsze Spotkanie Prezydentów Towarzystw Otorynolaryngologicznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Bydgoszczy w 1994 r., a następnie był współorganizatorem kolejnych spotkań w Kijowie (1995), w Budapeszcie (1996), w Leiden (1997) i w Bratysławie.

W kraju był organizatorem w Bydgoszczy w 1992 r. XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi z licznym udziałem naukowców zagranicznych, a w 2003 roku Międzynarodowego Sympozjum „Oncology in Otorhinolaryngology”.

W 1995 roku zorganizował I Sympozjum Rynologiczne w Wiktorowie, był współorganizatorem II Sympozjum Rynologicznego Warszawie w 1996 r., gdzie powołana została Sekcja Rynologiczna PTOL-ChGiS, a prof. Betlejewski został wybrany przewodniczącym tej Sekcji. Zorganizował III Sympozjum w Wiktorowie w 1997 r., a rok później IV Sympozjum w Pile.

W prowadzonej przez prof. Betlejewskiego klinice zostało powołane Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, które w 1991 r. zostało przyjęte do „Confederation European Laryngectomees” (CEL).

Profesor jako twórca tego Towarzystwa został wybrany honorowym przewodniczącym i brał czynny udział w międzynarodowych spotkaniach naukowych, organizowanych  przez CEL. Zainteresowania naukowe  prof. Betlejewskiego dotyczyły głównie fizjologii i patologii górnych dróg oddechowych. Prace dotyczące fizjologii sterowania oddychaniem przedstawiane były na wielu konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych. Współpracował w tym zakresie z Instytutem Neuropsychiatrii Dziecięcej w Berlinie oraz z Klinikami Neurologii i Neurochirurgii AM  w Bydgoszczy. Zespół pracowników  pod kierunkiem prof. Betlejewskiego prowadził badania doświadczalne nad wszczepami i przeszczepami tchawicy. Istotnym zagadnieniem naukowym kliniki był również problem rehabilitacji chorych po laryngektomii. Opracowany przez zespół kliniki model rehabilitacji kompleksowej był rutynowo stosowany przez wiele ośrodków w Polsce.

Za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia prof. Betlejewski został w 1988 roku nagrodzony Nagrodą Specjalną I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Prof. Betlejewski poprzez swoją wieloletnią aktywną pracę stał się współtwórcą polskiej szkoły otolaryngologicznej i niewątpliwym twórcą rynologii polskiej. Jego prace na temat fizjologii górnych dróg oddechowych stały się podstawą do wprowadzenia wielu nowych metod leczniczych i diagnostycznych. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 sierpnia 2021 r. w Bydgoszczy. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 13:00 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58. Po mszy nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy-Bielawkach.