Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy

15.06.2021r. Collegium Medicum UMK i Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy na drodze kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracodawców, pracowników i studentów, podpisały porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy.

W imieniu Uniwersytetu porozumienie podpisała Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, natomiast Inspektorat Pracy reprezentował Okręgowy Inspektor Pracy Zbigniew Studziński.

Na mocy niniejszego Porozumienia Strony zobowiązały się do współpracy przy realizacji następujących celów: 

1.    Podejmowania działań w ramach programów prewencyjno-promocyjnych OIP
w Bydgoszcz, w celu podnoszenia poziomu wiedzy studentów i pracowników oraz promowania dobrych praktyk w zakresie prawa pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.    Realizowania wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych oraz prewencyjnych w dziedzinie ochrony pracy.

3.    Rozwijania różnych form współpracy studenckiej, a zwłaszcza kół naukowych, kliniki prawa, stowarzyszeń studenckich.

4.    Wymiany publikacji naukowych, skryptów oraz literatury naukowej.

5.    Wspólnych projektów naukowo-badawczych.

6.    Organizowania wspólnych konferencji i sympozjów.

7.    Umożliwiania studentom CM UMK odbywania w siedzibie OIP staży i praktyk zawodowych.

8.    Wspierania wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy
 w zakresie zagadnień ochrony człowieka pracującego w środowisku pracy.

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska i Zbigniew Studziński.