Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej

Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej

 

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem rektora UMK egzaminacyjna sesja letnia, a także egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021, zostaną - co do zasady - przeprowadzone w trybie zdalnym.

Zarządzenie nr 118 rektora UMK z 28 kwietnia 2021 r. zmienia brzmienie § 6 wciąż obowiązującego pdfZarządzenia nr 3 z 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i zakłada, że:

  1. Egzaminy dyplomowe w sesji letniej odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Dziekan, na wniosek studenta, zaopiniowany pozytywnie przez promotora, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

  3. Egzaminy w sesji letniej odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 4.

  4. Egzaminy kończące zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 mogą odbywać się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w trybie określonym w zdaniu pierwszym podejmuje dziekan w porozumieniu z prowadzącym zajęcia".

Budynek Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum