HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Podsumowanie konferencji pt. „Drogi rozwoju naukowego”

Podsumowanie konferencji pt. „Drogi rozwoju naukowego”

 W dniu 20 marca 2021r odbyła się Konferencja „Drogi rozwoju naukowego” zorganizowana przez Wydziałową Komisję ds. Nauki i Parametryzacji, pod patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego,  Profesora Zbigniewa Włodarczyka i Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauk Medycznych, dr hab. Katarzyny Sierakowskiej prof. UMK. Konferencji przewodniczył prof. Jan Styczyński, przewodniczący Komisji ds. Nauki i Parametryzacji na Wydziale Lekarskim, a oprawę techniczną zorganizował Michał Opaliński, kierownik Działu Informatyzacji Collegium Medicum.

 Celem głównym Konferencji było pokazanie konkretnych przykładów rozwoju naukowego i osiągania mierzalnych efektów w pracy naukowej, natomiast cele szczegółowe i ich rozwinięcie stanowiły tematy poszczególnych prezentacji. Punktem wyjścia do organizacji Konferencji były liczne zmiany prawne i organizacyjne w ostatnich latach, odnoszące się bezpośrednio do wymogów dotyczących awansu naukowego oraz parametryzacji uczelni. Awans naukowy jest sprawą rozwoju zawodowego indywidualnego pracownika uczelni, ale również ma bezpośredni wpływ na ocenę parametryczną. Natomiast od oceny parametrycznej zależą uprawnienia wydziałów do nadawania stopni naukowych.

 Poza tradycyjnymi wymogami dotyczącymi jakości i punktacji publikowanych artykułów, obecnie bardzo liczą się: cytowania opublikowanych artykułów; znaczenie publikowanych artykułów dla rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego kraju; uzyskiwanie patentów; kierowanie i pozyskiwanie grantów; staże naukowe w innych instytucjach, w tym głównie zagranicznych; współpraca z innymi wydziałami i uczelniami oraz ośrodkami zagranicznymi. Zagadnienia te, na przykładzie własnych doświadczeń, w tym zarówno sukcesów jak i porażek, wykładowcy przedstawili w programie:

 ·      Dr hab. Anna Bajek, prof. UMK: Możliwości uzyskania finansowania badań naukowych.

·      Dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK: Doświadczenia własne w pozyskiwaniu grantów naukowych.

·      Prof. Tomasz Grzybowski: Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki z perspektywy ekspertów i recenzentów.

·      Dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK: Jak uzyskałem patent.

·      Prof. Bartłomiej Kałużny: Współpraca naukowa z innym wydziałem uniwersytetu.

·      Prof. Małgorzata Pawłowska: Współpraca naukowa w ramach krajowego towarzystwa naukowego.

·      Prof. Jan Styczyński: Współpraca naukowa w ramach europejskiego towarzystwa naukowego.

 Najważniejsze koncepcje przedstawione podczas Konferencji: Należy przeglądać strony internetowe UMK i instytucji finansujących naukę w poszukiwaniu możliwości finansowania. Myśląc o rozwoju naukowym, należy rozpoczynać działalność naukową jak najwcześniej, najlepiej już w czasie studiów. Starając się o miejsce w Szkole Doktorskiej już trzeba mieć dorobek naukowy. Należy znaleźć swój temat badawczy i realizować go twórczo. Należy dążyć do bycia specjalistą w swojej wybranej dziedzinie, a każde kolejny projekt badawczy powinien rozwijać wcześniej realizowane badanie. W nauce jednym z najważniejszych elementów jest pomysł badawczy, a poszukiwanie go można realizować poprzez analizowanie innych publikacji i zadawanie pytań badawczych. Należy szukać praktycznego i przemysłowego zastosowania swoich odkryć. Realizacja tych zamierzeń jest możliwa głównie poprzez współpracę: w zespole badawczym, z innymi zespołami badawczymi, z innymi wydziałami, uczelniami, towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Towarzystwa naukowe są zazwyczaj bardzo otwarte na aktywność młodych pracowników nauki i stanowią swoiste „okno na świat”. Warunkiem jednak jest posiadanie dorobku i aktywności naukowej. Drogą do zbierania dorobku naukowego jest jak najwcześniejsze aktywne uczestniczenie w konferencjach naukowych i publikowanie prac oryginalnych, zwłaszcza w języku angielskim. Aktywność naukowa jest dobrym i atrakcyjnym sposobem na życie, jednak konieczny jest ciągły rozwój, ciągłe prowadzenia badań, rozwijanie swoich koncepcji naukowych, specjalizowanie się w jednym temacie i twórcza praca zespołowa.

 Konferencja wywołała bardzo duże zainteresowanie wśród kadry naukowej Collegium Medicum wszystkich szczebli, w tym zarządczej oraz studentów. W dyskusji podkreślono konieczność włączania studentów i doktorantów do realizowanych badań naukowych, potrzebę zwiększenia finasowania badań naukowych, konieczność rozwiązań dla wzmocnienia roli mentora w rozwoju naukowym młodej kadry naukowej i wielokierunkowej współpracy.

 Prof. Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Biblioteczka z książkami