HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dodatkowy termin egzaminów

Dodatkowy termin egzaminów

 

 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 363) zarządza się, co następuje:                                                                         

§1

  1. Na kierunkach studiów, na których zarządzeniem Nr 231 Rektora UMK z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 374) zostało wprowadzone rozliczenie roczne na rok akademicki 2020/21, zamiast obowiązującego dotychczas rozliczenia semestralnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminów przewidzianych na koniec semestru zimowego w dodatkowym, trzecim terminie.
  2. Decyzję o przeprowadzeniu takiego egzaminu podejmuje dziekan wydziału na wniosek studenta złożony do dnia 22 marca 2021 r.
  3. Ocena uzyskana przez studenta w dodatkowym terminie jest oceną ostateczną
    z przedmiotu, niezależnie od tego jaką ocenę uzyskał we wcześniejszych terminach.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Studenckiego w dniu 13 marca 2021 r.

 

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

 

Dziewczyna siedząca przed laptopem, czytająca książkę