Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2020/2021 – semestr letni

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2020/2021 – semestr letni

  

1.    Na wszystkie zajęcia z języków obcych prowadzonych przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/.

UWAGA: Jeśli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego.

2.    Limit godzin na lektorat języka obcego przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.

3.    Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2020/21 /semestr letni

4.    Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty. 

5.    W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.

6.    Warunkiem możliwości zapisania się na lektorat językowy jest rozwiązanie testu diagnostycznego. (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

7.    System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach:

                              I tura rejestracji od 22.02.2021 godz. 08:00

            do 05.03.2021 godz. 23:59

 

II tura od 15.03.2021 godz.08:00

            do 19.03.2021 godz. 23.59 

8.    Każda rejestracja w systemie USOS poza obowiązkową rejestracją żetonową przeprowadzaną w wyznaczonych terminach na początku każdego semestru musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do poprania:  https://cjsm.cm.umk.pl/)

9.    Każda grupa jest opatrzona kodem, którego poszczególne elementy oznaczają:

PRZYKŁADOWY  KOD:  4800-NoZ- rat-ja-n1-L

                                             4800-WF-anl-ja-2-L

                                             4800-NoZ-diet-ja-usm-2-L

                                             4800-WL-btm-ja-2-L

 

·      kod jednostki oferującej lektorat 4800 -

4800 –  Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

·      skrót nazwy wydziału:

NoZ –Nauki o Zdrowiu,

WL- Wydział Lekarski,

WF- Wydział Farmaceutyczny,

·      kod kierunku, dla którego zaplanowano zajęcia:

au

audiofonologia

diet

dietetyka

elek

elektroradiologia

fiz

fizjoterapia

opt

optyka

p

pielęgniarstwo

pol

położnictwo

rat

ratownictwo medyczne

btm

biotechnologia medyczna

lek

lekarski

anl

analityka

far

farmacja

tz

terapia zajęciowa

opto

optometria

kos

kosmetologia

 

 

 

·      skrót nazwy języka:

ja- język angielski

jn- język niemiecki

jl- język łaciński

                        cyfra 1 –oznacz pierwszy rok

                        cyfra  2- oznacza  drugi rok

·      inne skróty, np.:

usm – uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

n – studia niestacjonarne

Z – semestr zimowy

L- semestr letni

 

Tury rejestracji na zajęcia z języków obcych w roku akademickim 2020/2021- semestr letni

I tura rejestracji - indywidualna rejestracja do grup związanych z określonymi kierunkami studiów

II tura rejestracji - rejestracja otwarta: studenci rejestrują  się na wolne miejsca w  dowolnych grupach – ale zgodnie z kierunkiem studiów .

Uwaga: w czasie całej rejestracji nie będzie zapisów studentów przez dziekanaty.

UWAGA!!!
Studenci, którzy nie  zarejestrują się w systemie USOS, nie otrzymają zaliczenia, ponieważ ich nazwiska nie będą widoczne w protokołach

Brak rejestracji w USOS nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach od pierwszego tygodnia semestru!

Zasady rejestracji na zajcia z jzykow obcych