Zarządzenie nr 245 Rektora UMK z dnia 12 listopada

Zarządzenie nr 245 Rektora UMK z dnia 12 listopada

Zarządzenie nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu.

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

  1. Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym, które na podstawie zarządzenia Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 367 z późn. zm.) są prowadzone na terenie Uniwersytetu (stacjonarnie lub hybrydowo), w okresie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020 r. prowadzi się zdalnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwi dziekani mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym na regulowanych kierunkach medycznych prowadzonych w Collegium Medicum, na kierunku weterynaria oraz na ostatnim semestrze studiów inż
  3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wszystkie zaliczenia końcowe oraz egzaminy przeprowadza się w formie zdalnej.
  4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dyżury i konsultacje pracowników odbywają się
    w formie zdalnej.

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r.   

 

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Sokala 

 

pdfTreść zarządzenia427.2 KB