HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Troje nowych pełnomocników rektora

Troje nowych pełnomocników rektora

  

 

Rektor UMK prof. Andrzej Sokala powołał od 1 listopada troje pełnomocników: do spraw równego traktowania; do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz rzecznika akademickiego. Pełnomocnicy będą realizować powierzone im zadania w kadencji 2020 – 2024.

Pełnomocniczką do spraw równego traktowania została dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Jej zadaniem jest realizacja zasady równego traktowania na Uniwersytecie, rozwijanie kultury poszanowania różnorodności i troska o inkluzowość we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji (badania naukowe, kształcenie, relacje wewnątrzinstytucjonalne, relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym), tak by UMK w pełni realizował swój potencjał naukowy oraz zobowiązania zapisane w Misji i Strategii UMK oraz wynikające z udziału w projektach IDUB oraz YUFE.

Pełnomocniczką do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów została dr Magdalena Kalińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania . Do jej zadań należą: troska o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa studentom i doktorantom poprzez rozpoznawanie wszelakiego rodzaju zagrożeń, reagowanie na nie oraz organizowanie pomocy merytorycznej osobom, których bezpieczeństwo zostało naruszone.

Rzecznikiem akademickim został natomiast dr Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji. Jego zadaniem jest polubowne rozwią­zywanie sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami UMK, w szczególności poprzez mediację. W biurze rzecznika można uzyskać również informacje na temat regulacji obowiązujących w uniwersytecie. W swojej działalności rzecznik kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności.

Zakres zadań pełnomocników Rektora szczegółowo reguluje Zarządzenie nr 234 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 października 2020 roku.