Zarządzenie Rektora UMK z 26 października

Zarządzenie Rektora UMK z 26 października

ZARZĄDZENIE Nr 231

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 367) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Na kierunkach studiów, dla których dopuszczono zajęcia praktyczne, określone w ust. 2 wprowadza się w roku akademickim 2020/2021 roczne rozliczenie studentów, niezależnie od tego, czy było ono przewidziane w obowiązujących programach studiów.”.

  1. po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

§ 2a.

    1. W roku akademickim 2020/2021 praktyki studenckie przewidziane planem studiów mogą być realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

    1. Skierowanie na praktykę studencką realizowaną w formie stacjonarnej na podstawie porozumienia zawartego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wymaga zgody dziekana.

    1. Termin rozliczenia praktyk, o których mowa w ust. 1, ustala się na koniec semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, niezależnie od terminu określonego w planie studiów.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2020 r.


                                                                                                                                                            REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Sokala

pdf Treść zarządzenia254.9 KB

>>ZARZĄDZENIE Nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym