Nominacje profesorskie

Nominacje profesorskie


Kolejni naukowcy z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy otrzymali nominacje profesorskie.

Na mocy pdfpostanowienia Prezydenta RP z 16 czerwca 2020 r. do grona profesorów dołączyła prof. dr hab. Aldona Kubica z Wydziału Nauk o Zdrowiu, a na mocy pdfpostanowienia z dnia 21 lipca 2020 r.727.97 KBtytuł profesora otrzymali: prof. dr hab. Maria Kłopocka (Wydział Nauk o Zdrowiu),  prof. dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska (Wydział Lekarski), prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska (Wydział Lekarski).

Prof. dr hab. Aldona  Kubica - foto.Prof. dr hab. Aldona Kubica – Kierownik Katedry Promocji Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Zakładu Promocji Zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodnicząca Elekt Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 2008 r. w CM UMK na podstawie rozprawy: Wpływ wybranych czynników psychologicznych, społecznych i klinicznych na skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z zawałem serca. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w dziedzinie nauk o zdrowiu, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Edukacja zdrowotna na tle wybranych czynników a skuteczność terapii antyagregacyjnej u pacjentów po zawale serca". Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną, strategiami motywacji pacjentów, funkcjonowaniem w chorobie przewlekłej, badaniem gotowości do wypisu ze szpitala, współpracą lekarz-pacjent. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz trzech zwalidowanych skal do oceny pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także broszur edukacyjnych dla osób po zawale serca. Koordynowała ramię ambulatoryjne międzynarodowego projektu profilaktyki wtórnej chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy EUROASPIRE V w Polsce. Obecnie  reprezentuje UMK w Europejskim Projekcie Coroprevention. Ponadto jest autorem i kierownikiem programu MEDMOTION – wielopoziomowe interwencje edukacyjne i motywacyjne u pacjentów po zawale serca, którego realizacja rozpocznie się w tym roku w 31 polskich szpitalach w oparciu o przyznany grant badawczy. Prof. dr hab. Aldona Kubica jest uczestnikiem wielu międzynarodowych badań klinicznych.

Prof. dr hab. Maria Kłopocka - foto.Prof. dr hab. Maria Kłopocka jest kierownikiem Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK oraz  Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie gastroenterologii. Z inicjatywy prof. Marii Kłopockiej powstała kilka lat temu Poradnia Chorób Jelitowych oraz Centrum Endoskopii Zabiegowej, w którym wykonuje się największą liczbę ambulatoryjnych badań endoskopowych na terenie naszego województwa. W Klinice realizowane są staże cząstkowe dla rezydentów różnych specjalizacji oraz programy specjalizacyjne z zakresu gastroenterologii. Prof.Maria Kłopocka jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii oraz przedstawicielem Polski w European Crohn’s and Colitis Organisation. Zainteresowania naukowe prof. Marii Kłopockiej dotyczą chorób przewodu pokarmowego, szczególnie nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna). Brała udział w wielu międzynarodowych badaniach klinicznych. W realizowanych projektach naukowych koncentruje się na wielospecjalistycznej współpracy z udziałem pielęgniarek, psychologów, farmaceutów i dietetyków. Prof. Maria Kłopocka jest współautorką wytycznych postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego w opiece nad pacjentami z chorobami zapalnymi jelit. Była inicjatorką organizowanych cyklicznie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ogólnopolskich konferencji szkoleniowych dla personelu pielęgniarskiego. W Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i ratownictwo medyczne, dla studentów Wydziału Lekarskiego, w tym anglojęzycznych oraz studentów programu Erasmus. Prof. Maria Kłopocka kończy drugą kadencję na stanowisku prodziekana ds. kształcenia i rozwoju na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jest również przez drugą kadencję członkiem Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Prof. dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska - foto.Prof. dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska urodziła się 23 maja 1964 roku w Bydgoszczy.  Naukę w szkole podstawowej i liceum z rozszerzonym językiem angielskim odbyła w Bydgoszczy. W 1988 roku ukończyła studia na kierunku lekarskim Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, po czym uzyskała specjalizacje z: otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz organizacji ochrony zdrowia. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1993 roku na podstawie rozprawy "Badanie wartości diagnostycznej zjawiska wyrównania i odwrotnego wyrównania przedsionkowego”,  otrzymując za tę pracę w 1994 r. Nagrodę Profesora Jana Miodońskiego przyznaną przez  Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W roku 2006 otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie monografii pod tytułem "Badanie wpływu percepcji plamkowej na kształtowanie się pionowego oczopląsu optokinetycznego’’. W roku 2010 została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 13 lat była kierownikiem Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi oraz Kierownikiem Pododdziału Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im A. Jurasza w Bydgoszczy. W latach 2016-2019 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 


Prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska - foto.Prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska 
w latach 1989-1995 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1995-2011 pracowała w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy, a od 2011 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W 1997 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Asocjacja alleli locus HLADQα z glutenozależną chorobą trzewną” uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Rozprawa doktorska została nagrodzona przez Rektora Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Indywidualną Nagrodą II stopnia. W 1998 roku otrzymała stypendium naukowe Prezydenta Bydgoszczy na 1998/1999 rok, a w 1999 roku otrzymała Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2010 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Zmieniający się obraz kliniczny oraz nowoczesne rozpoznawanie celiakii u dzieci i młodzieży” uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny – pediatrii. Prof. dr hab. med. Anna Szaflarska-Popławska jest specjalistą w zakresie pediatrii (2003 rok), alergologii (2007 rok), gastroenterologii (2012 rok) i gastroenterologii dziecięcej (2015 rok). Od 2017 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Dorobek naukowy prof. dr hab. Anny Szaflarskiej-Popławskiej liczy łącznie 162 prace oryginalne, 46 prac kazuistycznych, 44 prace poglądowe, 1 list do redakcji, 7 publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism oraz 9 rozdziałów w monografiach/podręcznikach o łącznej punktacji KBN/MNiSZW 2166 punktów i Impact Factorze 73.957. 150 prac prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska prezentowała na kongresach i zjazdach medycznych o zasięgu światowym lub ogólnopolskim. W swojej pracy naukowej prof. dr hab. Anna Szaflar-ska-Popławska koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych z gastroenterologią dziecięcą, a przede wszystkich na badaniach epidemiologicznych celiakii, zarówno w populacji ogólnej, jak i w grupach ryzyka, nowoczesnej diagnostyce genetycznej, serologicznej i endoskopowej celiakii, a także na aspektach patogenetycznych  tej choroby. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem schorzeń zapalnych górnego odcinka przewodu pokarmowego, zwłaszcza wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori, choroby refluksowej przełyku oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci. Była kierownikiem w czterech i wykonawcą w kolejnych czterech projektach badawczych KBN/MNiSZW. Była również kierownikiem w trzech i wykonawcą w dziewięciu projektach badawczych finansowanych ze środków własnych uczelni. W ramach międzynarodowej współpracy naukowej brała udział w realizacji projektu badawczego PREVENTCD częściowo finansowanego przez Komisję Europejską, którego celem było ustalenie skuteczności randomizowanych interwencji żywieniowych w prewencji pierwotnej celiakii u dzieci wysokiego ryzyka zachorowania na celiakię oraz kolejnego oceniającego predyspozycję genetyczną do rozwoju celiakii związaną z wariantami nie-HLA. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Od rozpoczęcia pracy zawodowej pracuje w Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, w  latach 2010-2014 była jej przewodniczącą, a od 2014 roku jest jej sekretarzem. Brała udział w tworzeniu stanowiska tego towarzystwa w zakresie zasad żywienia dojelitowego dzieci i wytycznych Sekcji Endoskopowej. Jestem współautorem aktualnie obowiązującego podręcznika do specjalizacji z zakresu gastroenterologii dziecięcej. Jest promotorem 4 zakończonych przewodów doktorskich i 4 przewodów doktorskich będących w trakcie realizacji. Recenzuje prace w 9 czasopismach medycznych o zasięgu światowym i 3 o zasięgu ogólnopolskim, a od 2011 roku jest członkiem Rady Naukowej Przeglądu Pediatrycznego. Była recenzentem 7 prac doktorskich i 1 dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. Od początku pracy zawodowej rozwija działalność dydaktyczną, prowadząc zajęcia ze studentami polskimi i anglojęzycznymi na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Za swoje osiągnięcia uzyskane w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej dwukrotnie była nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod jej kierownictwem trzy osoby uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a dwie – w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Od 2013 pełni funkcję Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pediatrii. Prof. dr hab. med. Anna Szaflarska-Popławska była wielokrotnie nagradzana przez Prezydenta Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektora Akademii Medycznej/Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych.