Stypendysta Ministra

Stypendysta Ministra

 

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej CM UMK, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku stypendia MNiSW przyznano 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom. Zostali oni wyłonieni spośród 1793 wnioskodawców. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na 36 miesięcy, a kwota wsparcia to 5390 zł miesięcznie.

Dr Wojciech Filipiak ukończył studia magisterskie w 2006 r. na Wydziale Chemii UMK pod kierunkiem prof. Bogusława Buszewskiego, a w 2013 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Breath analysis: origin and application of volatile biomarkers for non-invasive diagnosis of lung diseases” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Leopolda Franza w Innsbrucku w Austrii, którego pracownikiem pozostał do 2017 r.
W latach 2008-2017 był członkiem Austriackiej Akademii Nauk, a także pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku i Instytutu badań nad rakiem „Oncotyrol”. Od września 2017 r. zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych (głównie spektrometrii mas) do identyfikacji metabolitów chorobotwórczych mikroorganizmów oraz nowotworów do celów bezinwazyjnej diagnostyki chorób płuc. Uczestniczył w licznych międzynarodowych projektach badawczych, obecnie jest kierownikiem grantu z konkursu Sonata-13 Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem 32 publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR (indeks Hirsha h=19, sumaryczny IF =90, liczba cytowań > 2000 ) i licznych wystąpień na międzynarodowych konferencjach.

Serdecznie gratulujemy!