HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

ZARZĄDZENIE Nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 130

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 9 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 911) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) z uwzględnieniem środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Odwołuje się wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.

2. Obiekty Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” są zamknięte dla ich użytkowników.

3. Od dnia 15 czerwca 2020 r. udostępnia się hale sportowe i siłownię, a od dnia 1 lipca 2020 r. – pływalnię Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

4. Zasady i zakres świadczonych usług, o których mowa w ust. 3 określi Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw studenckich i polityki kadrowej.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„1. W ramach systemu informatyczno-bibliotecznego funkcjonuje Biblioteka Główna i Biblioteka Medyczna. Zasady i zakres świadczonych usług określi Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.

2. Od dnia 15 czerwca 2020 r. udostępnia się użytkownikom zasób Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zasady pracy z dokumentacją aktową oraz korzystania z zasobu określi Dyrektor Archiwum UMK w uzgodnieniu z prorektorem właściwym do spraw współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.”;

3) § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Do dnia 10 czerwca 2020 r. zamyka się Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach, a do dnia 30 czerwca 2020 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku oraz Hotel Uniwersytecki.

2. Od dnia 11 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach, a od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku zostaną udostępnione na letni wypoczynek pracowników Uniwersytetu. Od dnia 1 lipca 2020 r. otwiera się Hotel Uniwersytecki.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2020 r.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

pdfTreść zarządzenia259.2 KB