Konsultant Krajowy z Collegium Medicum UMK

Konsultant Krajowy z Collegium Medicum UMK

Szewczyk Maria20 grudnia 2011 r. Profesor Maria Teresa Szewczyk, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego została powołana przez Ministra Zdrowia do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego.

Wcześniej, przez wiele lat, Profesor Maria T. Szewczyk pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa. W swojej wieloletniej  pracy zawodowej dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej zainicjowała wiele spektakularnych działań, mających istotne znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa chirurgicznego, angiologicznego i leczenia ran przewlekłych. Jest m.in. współtwórcą Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Redaktor Naczelną czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, członkiem rad naukowych Leczenia Ran i innych czasopism, w tym Forum Zakażeń oraz Postępów Żywienia Klinicznego. Profesor Maria T. Szewczyk jest także twórcą ogólnopolskich programów kursów specjalistycznych i doskonalących dla pielęgniarek oraz organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji i spotkań naukowych. Jest współredaktorem, autorem  i współautorem 10 książek, ponad 300 publikacji (ocena punktacji wg MNiSzW ok. 800 a także prac ze wskaźnikiem IF). Za wybitne wieloletnie  osiągnięcia uzyskała m.in. odznaczenie Ministra Zdrowia „Za zasługi w ochronie zdrowia”, wyjątkowy medal „Plus ratio quam vis” nadany przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 3 nagrody naukowe Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz 2 nagrody (naukową i organizacyjną) Collegium Medicum UMK, a także wiele innych znaczących wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy!