HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Kształcenie zdalne - zarządzenie Rektora z 27 maja

Kształcenie zdalne - zarządzenie Rektora z 27 maja

Zarządzenie Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 200) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

 1. Do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 obowiązują na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń, zwane dalej zasadami.
 2. Zasady dotyczą realizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej Uniwersytetem, zajęć w formie zdalnej oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń wynikających z programów studiów wyższych - pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, szkół doktorskich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 3. Zajęcia zdalne mogą być realizowane jako zajęcia on-line (synchroniczne) lub off-line (asynchroniczne). Zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w formie zdalnej niezależnie od tego czy taka forma została przewidziana w programie kształcenia lub programie studiów.
 4. Do zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia lub programie studiów, z zastrzeżeniem kierunków, dla których rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określono standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane w formie zdalnej w ramach istniejących grup zajęciowych przez odpowiednie jednostki prowadzące zajęcia w części toruńskiej i bydgoskiej Uniwersytetu.
 6. Zaliczenia i egzaminy z zajęć z języka obcego prowadzonych w części toruńskiej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych a w części bydgoskiej przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie odbywają się zdalnie.

 

§ 2

 1. Decyzję w sprawie wyznaczania przedmiotów i zajęć, które są prowadzone w formie zdalnej przez nauczycieli akademickich i osoby zatrudnione na Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych, podejmuje dziekan wydziału, na którym są prowadzone zajęcia lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 2. Informacje o wyznaczeniu przedmiotów i zajęć do prowadzenia w formie zdalnej wraz z ich prowadzącymi dziekan niezwłocznie umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej wydziału.

 

§ 3

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej jest zobowiązany do przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych niezbędnych do uzyskania, przypisanych do danego przedmiotu, efektów uczenia się.
 2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za treści merytoryczne zawarte w materiałach do tych zajęć.
 3. Prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web.
 4. Prowadzący zajęcia na bieżąco informuje uczestników zajęć o etapach ich realizacji oraz zapewnia uczestnikom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce.
 5. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania oraz dokumentowania przebiegu procesu uczenia się uczestników zajęć.
 6. W przypadku wykorzystania narzędzi zewnętrznych prowadzący zajęcia odpowiada także za:

1)      udostępnienie narzędzia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego i prawa o ochronie danych osobowych;

2)      zapewnienie zgodnego z prawem i bezpłatnego dostępu do narzędzia dla uczestników zajęć;

3)      właściwe zabezpieczenie i archiwizację materiałów dydaktycznych i kursu pod kątem weryfikacji osiąganych przez uczestników zajęć efektów uczenia się oraz ocen komisji akredytacyjnych.

 1. Przy organizacji zajęć w formie zdalnej prowadzący powinien uwzględnić ograniczenia techniczne leżące po stronie uczestników zajęć. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, uczestnik zajęć zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu prowadzącemu i ustalenia z prowadzącym innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu.
 2. Student ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony prowadzącego i Uniwersytetu (przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego) w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się w formie zdalnej.
 3. Student jest zobowiązany do:

1)      uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych w formie zdalnej na zasadach określonych przez prowadzącego, zgodnie z regulaminem studiów, z zastrzeżeniem ust. 7;

2)      wykonywania wszystkich zadań określonych przez prowadzącego zajęcia.

 

§ 4

 1. W przypadku zmiany formy odbywania zajęć dydaktycznych na formę zdalną, dopuszcza się możliwość dostosowania warunków przeprowadzania zaliczeń i egzaminów przedmiotów do zmienionej formy zajęć. Zmiany warunków prowadzący wprowadza do sylabusa.
 2. Dostosowania warunków o których mowa w ust. 1, dokonuje koordynator przedmiotu, w porozumieniu z uczestnikami zajęć, uwzględniając wybraną formę zdalnego nauczania oraz zapewniając weryfikację uzyskania wszystkich efektów uczenia się określonych w sylabusie.
 3. Dostosowanie warunków, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego, o których mowa w § 11 ust. 1.

 

§ 5

 1. Zajęcia, które są prowadzone w formie zdalnej, są realizowane w tej formie aż do ich zakończenia o ile możliwe jest osiągnięcie w formie zdalnej efektów uczenia się określonych dla zajęć.
 2. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się zgodnie z informacjami podanymi w sylabusie przedmiotu w sposób:

1)   zdalny – asynchroniczny polegający na przekazywaniu studentom do wykonania przez prowadzącego zadań, w tym m.in. opracowań, esejów;

2)   zdalny na zasadach określonych w § 6;

3)   zdalny na zasadach określonych w § 7 lub

4)   tradycyjny na zasadach określonych w § 8

- zgodnie z obowiązującą na Uniwersytecie organizacją roku akademickiego 2019/2020 oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. Studenci obcokrajowcy, bez względu na miejsce ich pobytu, mają prawo do odbywania egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia, o których mowa w ust. 1, w sposób zdalny asynchroniczny lub na zasadach określonych w § 6 i § 7.

§ 6

 1. Prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub w szczególnych przypadkach na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji. Prowadzący zajęcia wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia i godziny).
 2. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje prowadzący zajęcia odpowiedzialny zgodnie z planem studiów za weryfikację efektów uczenia się, zwany dalej egzaminatorem.
 3. Warunkiem przystąpienia przez studenta do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, jest:

1)      wyrażenie zgody przez egzaminatora na taką weryfikację, w przypadku gdy wnioskował o nią student,

2)      nawiązanie połączenia z egzaminatorem poprzez platformę, o której mowa w ust. 1, w wyznaczonym przez niego terminie.

 1. Przed przystąpieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta poprzez oględziny przy wykorzystaniu połączenia video legitymacji studenckiej.
 2. Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
 3. W przypadku wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu/zaliczenia egzamin/zaliczenie może być przez niego przerwany/przerwane.
 4. W sytuacji przerwania egzaminu lub zaliczenia na skutek problemów technicznych student niezwłocznie informuje egzaminatora o tych przyczynach za pośrednictwem poczty USOS.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, egzamin/zaliczenie zostaje przez egzaminatora unieważniony/unieważnione.

 

§ 7

 1. Dziekan na wniosek prowadzącego zajęcia lub w szczególnych przypadkach na wniosek studenta złożony do dziekana i zaopiniowany przez prowadzącego zajęcia może podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w formie pisemnej z wykorzystaniem technologii informatycznych. Egzaminator wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia i godziny).
 2. Egzaminator organizuje egzamin lub zaliczenie, o którym mowa w ust. 1, w sposób zapewniający samodzielność pracy studenta oraz kontrolę jego przebiegu.
 3. Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
 4. W przypadku wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu/zaliczenia egzamin/zaliczenie może być przez niego przerwany/przerwane.
 5. W sytuacji przerwania egzaminu lub zaliczenia na skutek problemów technicznych student niezwłocznie informuje egzaminatora o tych przyczynach za pośrednictwem poczty USOS.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, egzamin/zaliczenie zostaje przez egzaminatora unieważniony/unieważnione.

 

§ 8

 1. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywają się w sposób tradycyjny o ile ze względu na ograniczenia techniczne studenta lub specyfikę przedmiotu nie mogą one odbyć się w sposób zdalny.
 2. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają studentowi udział w egzaminie lub zaliczeniu w sposób zdalny student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu prowadzącemu zajęcia i ustalenia z prowadzącym zasad egzaminu lub zaliczenia w sposób tradycyjny.

 

§ 9

 1. Rekomenduje się wykorzystanie następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle,

2) system wideokonferencji BigBlueButton,

3) Microsoft Teams.

 1. Wsparcie techniczne dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w ust. 1, zapewnia Uniwersyteckie Centrum Informatyczne.

 

§ 10

 1. Harmonogram prowadzenia zajęć w formie zdalnej określa dziekan wydziału lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 2. Dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej. O terminach i sposobach konsultacji odbywanych w formie zdalnej pracownik informuje uczestników zajęć przez USOSweb.
 3. Po 1 czerwca 2020 r. konsultacje mogą odbywać się również w sposób tradycyjny pod warunkiem wcześniejszego umówienia spotkania i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

 

§ 11

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawuje dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich; dyrektorem szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich; kierownikiem studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych.
 2. Wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu lub przez dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej pracownik sekretariatu tej jednostki (koordynator zdalnego kształcenia), prowadzi ewidencję zajęć i osób realizujących zajęcia zdalne na poszczególnych studiach.

 

§ 12

 1. Prowadzący, którzy rozpoczęli zajęcia w formie zdalnej będą mogli zakończyć proces kształcenia przed terminem określonym w zarządzeniu Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 189), jeśli zapewnili uczestnikom zajęć możliwość osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.
 2. Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w semestrze letnim w formie zdalnej zostaną rozliczone zgodnie z pierwotnym przydziałem liczby zajęć dydaktycznych ustalonym w indywidualnej karcie obciążeń nauczyciela akademickiego pod warunkiem zapewnienia uczestnikom możliwości osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla zajęć oraz wprowadzenia tych zajęć do ewidencji i zatwierdzenia ich zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i 4.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie, po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych i tradycyjnych przewidzianych do realizacji w roku akademickim 2019/2020, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej. Raport pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 4. Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 3 odpowiednio dziekan lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej potwierdza wykonanie zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie.
 5. W przypadku zajęć realizowanych w formie zdalnej przez osoby zatrudnione na Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych przepis ust. 3 i 4, stosuje się odpowiednio.

 

§ 13

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dziekan w porozumieniu z opiekunem praktyk może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania objętej programem studiów praktyki, określając inny alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. Przepis stosuje się do praktyk rozpoczętych przez studentów oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.
 2. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim 2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 14

W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie stosuje się zarządzenia Nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 87).

 

§ 15

 1. Traci moc zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 118 z późn. zm.).
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2020 r.

 

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

 

Treść zarządzenia Nr 110