Wystąpienie wyborcze: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Wystąpienie wyborcze: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 Szanowni Państwo

Pragnę poinformować Państwa, że kandyduję na stanowisko Prorektora do Spraw Collegium Medicum.

Wyjątkowa sytuacja epidemiczna spowodowała, że nie mogę spotykać się z Państwem osobiście, chciałbym więc skorzystać z tej formy przedstawienia moich poglądów. Jestem również gotów w każdej chwili do otwartej debaty z moją Szanowną Konkurentką w tych jakże ważnych wyborach.

Wybory Prorektora do spraw Collegium Medicum mają szczególne znaczenie, bowiem w dużej mierze decydują na cztery lata nie tylko o drodze rozwoju naszego Collegium, ale również o relacjach z władzami Uczelni, społecznością kampusu toruńskiego, relacjach z innymi uczelniami medycznymi. I chyba najistotniejsze – o relacjach pomiędzy wydziałami, pracownikami i studentami naszych wydziałów – Nauk o Zdrowiu, Farmacji i Lekarskim.

W ostatnich latach kontrowersje w środowisku akademickim Collegium Medicum budziła jego relacja w stosunku do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przed 16 laty władze ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy podjęły decyzję o połączeniu struktur obu Uczelni. Jestem głęboko przekonany, że i wtedy, i teraz dla całej społeczności akademickiej Collegium Medicum najważniejszym celem było, jest i pozostanie nauczanie medycyny na jak najwyższym poziomie.

Jako lekarz klinicysta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem doskonale wiem, że nauki medyczne nie powinny mieć granic dzielnicy lub miasta, a jej rozwój i doskonalenie nie może wynikać z być może szczerych, ale partykularnych interesów środowisk lokalnych lub partyjnych. Współczesna medycyna nie będzie się rozwijać bez współpracy, bazującej na silnych ośrodkach uniwersyteckich.

O sile i znaczeniu Collegium Medicum w strukturach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika decydujemy my – nauczyciele akademiccy, lekarze klinicyści, pracownicy Collegium Medicum, i studenci. To od nas zależy, czy badania naukowe prowadzone przez jednostki Collegium Medicum będą na najwyższym poziomie. To od nas zależy, czy nauczanie farmacji, nauk o zdrowiu i medycyny będzie odpowiadało najwyższym standardom współczesnej dydaktyki. To również od nas zależy, czy w pełni wykorzystamy możliwości, które daje nam działanie w strukturach jednego z dziesięciu uniwersytetów badawczych. Jestem przekonany, że we współpracy, negocjacjach i rozmowach można uzyskać znacznie więcej, niż w atmosferze konfrontacji. Zachowanie integralności Uniwersytetu i Collegium Medicum jest w moim przekonaniu tego podstawą.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić specyfikę wszystkich trzech wydziałów tworzących Collegium Medicum, i ich wyjątkowość w całej strukturze Uniwersytetu. To właśnie ta wyjątkowość nadaje istotny sens trwaniu i wzmacnianiu Collegium Medicum jako jednostki Uniwersytetu. Collegium Medicum powinno kierować się wspólnymi wartościami akademickimi, ale nie można pominąć faktu, że regulowane kierunki kształcenia – a takimi są kierunki Collegium Medicum - i zwłaszcza te o znacznej składowej zajęć praktycznych, mają szczególne wymagania i normy. Stan epidemii i konieczność nauczania zdalnego w wyjątkowy sposób to uwidoczniły.

Chciałbym, aby Prorektor do spraw Collegium Medicum był zwornikiem działań wszystkich trzech wydziałów, i – zgodnie ze statutem – reprezentował Collegium Medicum – ale chciałbym również, aby jego kompetencje i odpowiedzialność były jasno określone. W moim przekonaniu zakres samodzielnej decyzji Dziekanów wszystkich wydziałów Collegium Medicum powinien być dokładnie zdefiniowany, i obejmować między innymi sprawy kadrowe, w ramach wspólnej i uzgadnianej wewnątrz Collegium polityki kadrowej.

Jestem przekonany, że wydziały wchodzące w skład Collegium Medicum powinny ściślej ze sobą współpracować, zarówno w obszarze dydaktyki, jak i badań naukowych, i widzę tu istotną rolę Rady Collegium Medicum. Szczególne wsparcie finansowe i organizacyjne powinny uzyskiwać programy badawcze łączące wydziały Collegium Medicum.

Uważam, że niezbędne jest dokładne opisanie ścieżki rozwoju i awansu pracowników Collegium Medicum tak, aby każdy z młodych nauczycieli akademickich znał nie tylko oczekiwania ze strony Uczelni, ale i możliwości awansu. W kryteriach awansowych uwzględniać powinniśmy nie tylko osiągnięcia naukowe, ale również – analogicznie jak w okresowej ocenie pracownika – osiągnięcia dydaktyczne i naukowe.

Przyjęło się uważać, że kandydat na Prorektora jest kandydatem konkretnego Wydziału. Chcę Państwa zapewnić, że jeżeli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, będę przedstawicielem i rzecznikiem wszystkich wydziałów wchodzących w skład naszego Collegium. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, ale deklaruję, że w razie wyboru jestem gotów zrezygnować z kierowania jednostką kliniczną Wydziału Lekarskiego, i w pełni zaangażować się w pracę na rzecz całego Collegium Medicum, z poszanowaniem indywidualności, ale i jednakowej ważności dla Collegium Medicum każdego z wydziałów – Farmacji, Nauk o Zdrowiu i Lekarskiego.

Szczególną uwagę chciałbym poświęcić kształtowaniu i utrzymaniu pozytywnych relacji interpersonalnych, relacji zarówno pomiędzy pracownikami, jak i pomiędzy kadrą Uczelni a jej studentami, które w moim przekonaniu są niezbędną podstawą efektywnej pracy Uczelni. Z całą uwagą będę reagował na każdy sygnał niesprawiedliwego, lekceważącego czy dyskryminującego traktowania pracowników i studentów Collegium Medicum, niezależnie od stanowiska, tytułu czy stażu pracy.

Do Koleżanek i Kolegów Studentów pragnę zaapelować: wybierajcie mądrze, zgodnie z własnym rozeznaniem, przekonaniem i sumieniem. Jesteście jednym z trzech filarów Uczelni – obok pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Bez Was Uczelnia w oczywisty sposób traci sens istnienia. Na nas, jako na nauczycielach, spoczywa obowiązek nie tylko dydaktyki i kształtowania postaw, ale również, a może przede wszystkim, zrozumienia i akceptacji istoty partnerstwa między nauczycielem i uczniem, mentorem i studentem. Rozwijając tę relację, chciałbym stworzyć instytucję opiekunów poszczególnych grup studenckich, którzy służyliby swoją pomocą od pierwszego do ostatniego roku studiów, przede wszystkim ułatwiając i moderując ścieżkę rozwoju naukowego studentów, co ze wsparciem finansowym Uczelni umożliwi nie tylko udział w publikacjach naukowych, ale również ułatwiłoby szybkie uzyskanie pierwszego stopnia naukowego, czyli doktoratu.

Kończąc, chciałbym podziękować Samorządowi Studentów za pomoc, zrozumienie i znakomitą współpracę w tym jakże trudnym dla nas wszystkich okresie epidemii.

Pozostaję do Państwa dyspozycji na platformie Microsoft Teams w piątek od 9:00 do 13:00 i w poniedziałek od godziny 9:00 do 16:00.

Z poważaniem

Zbigniew Włodarczyk