List do społeczności akademickiej ws. jakości kształcenia

List do społeczności akademickiej ws. jakości kształcenia


Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,


wszyscy zostaliśmy dotknięci nieoczekiwaną (jeśli chodzi o skalę i poziom zagrożenia) pandemią spowodowaną przez koronawirusa. Z dnia na dzień każdy z nas musiał zmierzyć się z koniecznością pozostania w domu, aby zapewnić sobie i najbliższym bezpieczeństwo. Również szereg instytucji stanęło przed wyzwaniem zagwarantowania ciągłości i stabilności w realizacji swoich funkcji. Jedną z kluczowych funkcji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (jako uczelni wyższej) jest kształcenie, a utrzymanie wysokiej jakości kształcenia stanowi dla nas wyzwanie nadrzędne. Dlatego też, jako Zespół Monitorujący w ramach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia wspólnie z Samorządem Studenckim, kierujemy do Państwa list, licząc jednocześnie na zrozumienie i współpracę w tym trudnym czasie. Od nas wszystkich zależy, czy na koniec trwającego semestru będziemy mogli uznać, że koronawirus nie przeszkodził nam w realizacji oferty dydaktycznej, którą Uniwersytet zobowiązany jest dostarczyć.

Trwająca pandemia to niewątpliwe wyzwanie w zakresie rozwijania kształcenia na odległość. Nasz Uniwersytet podjął działania w kierunku poszerzenia swojej oferty już przed pandemią. W tym celu zatrudniono na UMK osobę z dużym doświadczeniem w profesjonalnym tworzeniu treści do kształcenia zdalnego. Rzeczywistość nas jednak zaskoczyła, wyprzedzając nasze działania. Obecna skala zapotrzebowania na zdalną realizację zajęć zmusiła nas do organizacji systemu kształcenia w nowy sposób, przy jednoczesnym braku pełnej gotowości w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie pracowników, jak i materiałów edukacyjnych dostosowanych do kształcenia zdalnego.

W tych nowych warunkach, aby móc z sukcesem realizować programy kształcenia, potrzebujemy samodyscypliny, odpowiedzialności, komunikacji i elastyczności.

Wiąże się to z koniecznością szybkiej reakcji ze strony nauczycieli akademickich, mającej na celu umożliwienie realizacji zajęć w formie zdalnej (w kontekście tych kursów, gdzie  nie wymaga to bezpośredniego kontaktu) i zaproponowanie studentom (co wiąże się często z dużym nakładem pracy) najlepszych dostępnych w tej sytuacji form przekazywania wiedzy. To także konieczność regularnego kontaktu ze studentami. Mamy świadomość, że wielu nauczycieli akademickich łączy obecnie pracę z opieką nad dziećmi i wspieraniem ich w edukacji /on-line/. To może rodzić utrudnienia w realizacji obowiązków zawodowych. Dlatego świadomi ograniczeń prosimy, żeby tak zaprojektować pracę dydaktyczną i kontakt ze studentami, aby zrealizować efekty uczenia się, pełniąc inne role społeczne.

Jednocześnie prosimy także studentów o wyrozumiałość, samodyscyplinę i systematyczność. Edukacja w formie zdalnej wymusza większy zakres samodzielności, zaangażowania w regularne wypełnianie zadań i efektywne wykorzystanie czasu, który dzisiaj spędzany jest w domach, na realizację programu studiów. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości przesyłanych przez USOSmail, regularną pracę z materiałami umieszczanymi na platformie Moodle lub przekazywanymi mailowo. Jeśli macie Państwo wątpliwości, pytania, niezwłocznie kierujcie je za pomocą poczty elektronicznej do prowadzących kursy. To, jak szybko wdrożymy nowy sposób funkcjonowania w tych nowych warunkach - sposób uwzględniający regularne i staranne wykonywanie naszych obowiązków, będzie wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności, zarówno pracowników, jak i studentów. Odpowiedzialność to uwzględnianie potrzeb innych wokół nas i świadomość, że swoją postawą i postępowaniem oddziałujemy na innych. O odpowiedzialność zatem apelujemy do wszystkich zaangażowanych w proces kształcenia, abyśmy stale mieli świadomość, że dla nas wszystkich to nagła, trudna sytuacja, i że po drugiej stronie ekranu komputera są osoby, które mają wobec nas oczekiwania dotyczące kształcenia i uczenia się. Bądźmy otwarci na te potrzeby w tych szczególnych okolicznościach, w których znaleźliśmy się wszyscy.

Aby proces kształcenia przebiegał sprawnie, niezbędna jest otwarta komunikacja pomiędzy nauczycielami, studentami i osobami dbającymi o obsługę administracyjną. Dlatego też prosimy pracowników o wzmożony kontakt ze studentami, dający pewność, że nowy tryb realizacji zajęć jest klarowny, materiały docierają do odbiorców, a żadne z pytań nie pozostaje bez odpowiedzi. Studentów prosimy o sygnalizowanie wszelkich problemów i niejasności w realizacji kursów oraz interaktywne przyswajanie wiedzy. Jeśli coś nie działa, jeśli napotykacie Państwo jakieś ograniczenia, kontaktujcie się bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia, a w razie poważniejszych kwestii natury systemowej, zgłaszajcie swoje uwagi do wyznaczonych na wydziałach koordynatorów ds. kształcenia zdalnego lub osób odpowiadających za kształcenie zdalne na poszczególnych kierunkach studiów (strony internetowe wydziałów powinny udostępniać dane kontaktowe tych osób). Jednocześnie przypominamy, że na adres koronawirus@umk.pl można przesyłać swoje uwagi odnośnie do działania naszego Uniwersytetu w warunkach pandemii. Prosimy także o aktywny udział w procesie oceny zajęć dydaktycznych oraz w badaniach satysfakcji studentów i pracowników, które przewidujemy wkrótce przeprowadzić. Mając świadomość, że są to dla nas wszystkich warunki eksperymentalne, potraktujmy te badania jako możliwość wyrażenia swoich opinii, które stanowić będą niezwykle cenny materiał w opracowaniu systemowych rozwiązań na przyszłość (zwłaszcza w odniesieniu do upowszechniania kształcenia zdalnego). Czekamy na Państwa opinie, uzasadnienia swoich ocen oraz na propozycje usprawnień. Nasza wzajemna otwarta komunikacja jest podstawą w konstruowaniu systemowych regulacji dotyczących funkcjonowania naszej Uczelni tak obecnie, jak i w przyszłości. Liczymy na nią i zapewniamy, że podejdziemy z uwagą do każdego głosu.

Prosimy wreszcie o gotowość do elastycznego reagowania na nowe sytuacje, które mogą się pojawiać. Staramy się unikać propozycji standaryzacji procesu zdalnego kształcenia i narzucania sztywnych rozwiązań w tym zakresie. Ufamy, że w duchu odpowiedzialności nauczyciele będą wybierać najlepsze możliwe rozwiązania dotyczące realizacji swoich obowiązków dydaktycznych, a studenci informacją zwrotną i systematyczną pracą będą nadawać sens praktyce dydaktycznej. Jednocześnie prosimy o cierpliwość w sytuacjach, kiedy zgłaszacie Państwo swoje potrzeby do Uczelnianego Centrum Informatycznego. Nasi informatycy radzą sobie z koniecznością przestawienia edukacji na system zdalny, co wiąże się ogromnymi obciążeniami. Warto wiedzieć, że setki pracowników nagle potrzebują korzystać z platformy Moodle, swoje potrzeby ma administracja Uniwersytetu, pracująca w dużym zakresie w formule zdalnej. Doceńmy ten wysiłek naszych informatyków, uzbrajając się w cierpliwość w realizacji naszych monitów i potrzeb.

Niewątpliwie poradzimy sobie, jeśli twórczo i odpowiedzialnie podejdziemy to zadań, które codzienność przed nami stawia. A wówczas nie tylko zrealizujemy nasze zadania, ale jednocześnie rozwiniemy nowe kompetencje i standardy edukacji na UMK.


Członkowie Zespołu Monitorującego w ramach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia: Prof. dr hab. Beata Przyborowska


Prof. dr hab. Adam Buciński

Dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK

Mgr Tomasz Jankowski

Dr Tomasz Jędrzejewski

Mgr Barbara Kulińska

Dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

Mgr Anna Wiśniewska

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

Paulina Politowska