Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora z 24 marca)

Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora z 24 marca)


Zarządzenie nr
 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 92) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Na okres od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, wprowadza się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, zwane dalej „zasadami”.
 2. Zasady dotyczą realizacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”, w formie zdalnej zajęć wynikających z programów studiów wyższych - pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, szkół doktorskich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 3. Zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w formie zdalnej niezależnie od tego czy taka forma została przewidziana w programie kształcenia lub programie studiów.
 4. Do zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia lub programie studiów.

§ 2

 1. Decyzję w sprawie wyznaczania przedmiotów i zajęć, które są prowadzone w formie zdalnej przez nauczycieli akademickich i osoby zatrudnione na Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych, podejmuje dziekan wydziału, na którym są prowadzone zajęcia lub dyrektor uczelnianej jednostki dydaktycznej.
 2. Informacje o wyznaczeniu przedmiotów i zajęć do prowadzenia w formie zdalnej wraz z ich prowadzącymi dziekan niezwłocznie umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej wydziału.

§ 3

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za treści merytoryczne zawarte w materiałach do tych zajęć oraz za ich prawidłową realizację.
 2. Prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web.
 3. Prowadzący zajęcia na bieżąco informuje uczestników zajęć o etapach ich realizacji.
 4. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i dokumentuje ich osiągnięcie zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W przypadku wykorzystania narzędzi zewnętrznych prowadzący zajęcia odpowiada także za:

1)  udostępnienie narzędzia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego i prawa o ochronie danych osobowych;

2)  zapewnienie zgodnego z prawem i bezpłatnego dostępu do narzędzia dla uczestników zajęć;

3)  właściwe zabezpieczenie i archiwizację materiałów dydaktycznych i kursu pod kątem weryfikacji osiąganych przez uczestników zajęć efektów uczenia się oraz ocen komisji akredytacyjnych.

 1. Przy organizacji zajęć w formie zdalnej prowadzący powinien uwzględnić ograniczenia techniczne leżące po stronie uczestników zajęć.

§ 4

 1. W przypadku zmiany formy odbywania zajęć dydaktycznych na formę zdalną, dopuszcza się możliwość dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć.
 2. Dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć dokonuje koordynator przedmiotu za zgodą dziekana, w porozumieniu z uczestnikami zajęć, uwzględniając wybraną formę zdalnego nauczania oraz zapewniając uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w sylabusie.
 3. Dostosowanie warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć wymaga akceptacji osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego.

§ 5

 1. Rekomenduje się wykorzystanie następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams.

 1. Rekomenduje się unikanie przesyłania plików zawierających materiały dydaktyczne (np. prezentacji) z wykorzystaniem poczty USOSweb z uwagi na możliwość wystąpienia problemów technicznych.
 2. Wsparcie techniczne dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w ust. 1, zapewnia Uniwersyteckie Centrum Informatyczne.

§ 6

 1. Harmonogram prowadzenia zajęć w formie zdalnej określa dziekan wydziału lub dyrektor uczelnianej jednostki dydaktycznej.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej.

§ 7

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawuje dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich; dyrektorem szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich; kierownikiem studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych.
 2. Wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu lub przez dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej pracownik sekretariatu tej jednostki (koordynator zdalnego kształcenia), prowadzi ewidencję zajęć i osób realizujących zajęcia zdalne na poszczególnych studiach.

§ 8

W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie stosuje się zarządzenia Nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 87).

 § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

Treść zarządzenia nr 39

 

R E K T O R

                                                                                               prof. dr hab. Andrzej Tretyn