Komunikat Rektor UMK

Komunikat Rektor UMK

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 25 marca. Jednocześnie informuję, że administracja Uniwersytetu będzie w tym okresie działała jak dotąd. Nie ograniczamy również działalności naukowej, w tym także doktorantów.

 

ZARZĄDZENIE Nr 32

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 z dnia 11 marca 2020 r.

 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W okresie od 12 do 25 marca 2020 r. wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

§ 2

 1. Odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne w okresie, o którym mowa w § 1.
 2. Odwołanie zajęć dotyczy studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uniwersytetu, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia.
 3. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują swoje obowiązki, z zastrzeżeniem ust. 1, na dotychczasowych zasadach.

§ 3

 1. Odwołuje się w okresie, o którym mowa w § 1 wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.
 2. Odwołuje się Juwenalia organizowane w Toruniu i w Bydgoszczy.

§ 4

 1. W okresie odwołania zajęć dydaktycznych zaleca się przebywanie w warunkach domowych i nieorganizowanie oraz nieuczestniczenie w wydarzeniach mogących zwiększyć ryzyko zachorowania.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1, doktorantom i studentom mieszkającym w Domach Studenckich zaleca się wyjazd do domu.
 3. W okresie, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakaz odwiedzin w Domach Studenckich.

§ 5

 1. W okresie, o którym mowa § 1, wszystkie obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz Biblioteki Uniwersyteckiej z zastrzeżeniem ust. 2 są zamknięte dla ich użytkowników.
 2. Biblioteka Uniwersytecka będzie czynna do dnia 13 marca 2020 r. Zwiększa się limit wypożyczeń zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 6

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wstrzymuje się wszystkie wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne) pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1, wstrzymuje się wszystkie przyjazdy krajowych i zagranicznych gości Uniwersytetu.

§ 7

 1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:

         1) przyjeździe z zagranicy z rejonów występowania wirusa SARS-CoV-2;

         2) pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;

         3) podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
 2. Osoby o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego.
 3. W przypadku pracowników Uniwersytetu bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej.

§ 8

 1. Uruchamia się adres koronawirus@umk.pl, na który można zgłaszać wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK

§ 9

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu w okresie o których mowa w § 1, rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

R E K T O R

Andrzej Tretyn

Treść Zarządzenia Nr 32

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zobowiązuje się pracowników Collegium Medicum do poinformowania bezpośrednich przełożonych o przebywaniu w ostatnim czasie poza granicami kraju.


pdfZARZĄDZENIE Nr 9 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.254.96 KB

>> Komunikat Rektora UMK w Toruniu z dnia 09.03.2020 r. 

>> Komunikat Rektora UMK w Toruniu z dnia 06.03.2020 r. 

 >> Komunikat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego z dnia 04.03.2020 r.