Informacja dla kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

Informacja dla kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia


Zgodnie z § 9 Zarządzeniem Nr 101 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji cudzoziemców na pierwszy rok prowadzonych w języku polskim studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 na UMK w Toruniu w kampusie bydgoskim Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie:

 1. złożyć oryginały dokumentów, o których mowa w § 4 wraz z aktualną fotografią o wymiarze 35mm x 45 mm,
 2. wnieść opłatę za pierwszy semestr studiów.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie - świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, które zostało uznane, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do dokumentu powinien zostać dołączony suplement z wykazem przedmiotów i ocen. Dokument upoważniający do podjęcia studiów winien być opatrzony apostille lub zostać zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów;
 2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów, który uprawnia do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Do dokumentu powinien zostać dołączony dołączony suplement z wykazem przedmiotów i ocen. Dokument upoważniający do podjęcia studiów winien być opatrzony apostille lub zostać zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów;
 3. znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 potwierdzona certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, długoletnią nauką w szkole lub ukończonym kursem językowym na wymaganym poziomie;
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów;
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 6. ważna Karta Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny) pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski, - jeżeli dotyczy;
 7. aktualna polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;


Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia są zobowiązane  dostarczyć do Działu Dydaktyki Collegium Medicum  w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 13-15, budynek A pok. 12, 85-067 Bydgoszcz)

w dniach 24-27 września 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00

 1. wydrukowany z IRK i podpisany formularz podania,
 2. oryginały wymaganych dokumentów,
 3. aktualna fotografia  o wymiarze 35 mm x 45 mm,
 4. dowód wpłaty za pierwszy semestr studiów (o ile kandydat nie posiada dokumentu uprawniającego do nie pobierania opłat za kształcenie).

 

Każdy kandydat zakwalifikowany do przyjęcia, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za legitymację studencką w wysokości 22 zł.

Aktualności rekrutacyjne foto.