Przedstawiciele Collegium Medicum w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania

Przedstawiciele Collegium Medicum w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania

9 lipca br Prezydent Rafał Bruski wręczył powołania członkom Rady ds. Równego Traktowania. Do zadań Rady będzie należało między innymi monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, edukowanie i promowanie idei i postaw równego traktowania, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy. W tym gronie znalazło się aż trzech przedstawicieli Collegium Medicum:

  • dr Marta Podhorecka

  • dr Agnieszka Bańkowska

  • mgr Kosma Kołodziej


Rada jako podmiot niezależny, pełniący rolę doradczą i konsultacyjną zajmować się będzie zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. Do zadań Rady należeć będzie przede wszystkim: inicjowanie działań zmierzających do realizacji zasady równego traktowania, promowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania, monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji i zaleceń, edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń, opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania. 

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania składa się z przedstawicieli różnych środowisk – wszystko po to, by w pracy nad zmianami postaw mieszkańców miasta w pełni wykorzystać wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe jej członków.
Lista członków Rady TUTAJ.

Foto. www.bydgoszcz.pl

Przedstawiciele Collegium Medicum w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania - foto / www.bydgoszcz.pl