Międzyuczelniane porozumienie w zakresie Inżynierii biomedycznej

Międzyuczelniane porozumienie w zakresie Inżynierii biomedycznej

CM podpisanie umowy 20 06 2018 5720 czerwca 2018 r. Collegium Medicum UMK wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy podpisało porozumienie zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia wspólnego dla dwóch uniwersytetów kierunku Inżynieria biomedyczna. Ze strony UMK porozumienie podpisała Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, natomiast ze strony UTP Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Umowę, poza Rektorami, sygnowali Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej, prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch przy kontrasygnacie Kwestora UTP oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK przy kontrasygnacie Z-cy Kwestora ds. Collegium Medicum.

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina nauki leżąca na styku wiedzy medyczno-biologicznej i technicznej. Zgodnie z opinią WHO (World Health Organization) zaliczono ją do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Inżynieria biomedyczna opiera się o dwa podstawowe filary, z których pierwszy to wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w służbie człowiekowi, a drugi to stymulowanie rozwoju medycyny poprzez dostarczanie odpowiednio zaawansowanych narzędzi i metod badawczych.

Głównym celem kształcenia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest wszechstronna edukacja studentów, jako specjalistycznej kadry dla jednostek ochrony zdrowia, zakładów produkcyjno-konstrukcyjnych i naprawczych sprzętu medycznego, jednostek badawczo-rozwojowych w obszarach nowoczesnej technologii medycznej. Zakres kształcenia obejmuje wszystkie istotne elementy wiedzy medycznej, technicznej i informatycznej. Kierunek wykazuje ścisłe powiązanie z wieloma elementami kształcenia na kierunkach medycznych prowadzonych na Wydziale Lekarskim. Z drugiej strony wpisuje się w elementy kształcenia z dziedzin nauk technicznych i biocybernetycznych, inżynierii medycznej i materiałowej, automatyki, robotyki i informatyki prowadzonych kierunków na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Studenci, którzy podejmą studia na kierunku Inżynieria biomedyczna będą realizować:

  • program studiów ukierunkowany na umiejętności praktyczne, kontakt z klientem/pacjentem, współpracę w środowisku medycznym zakładów opieki zdrowotnej i zakładów naukowo-badawczych produkujących sprzęt medyczny wzbogacany o zajęcia z zakresu przedsiębiorczości,
  • nowoczesne metody kształcenia poprzez kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną,
  • będą mieli możliwość zrealizowania części studiów na innych uczelniach w Polsce, w ramach programu MOST, MOSTUM oraz za granicą w ramach programu Erasmus.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do samodzielnego działania w obszarach ochrony zdrowia, a w szczególności w zakładach produkcyjnych i centrach badawczych sprzętu medycznego i wyrobów medycznych, usługach diagnostyczno-naprawczych sprzętu medycznego, obsługi zaawansowanych technologii telemedycznych w ścisłej współpracy z personelem medycznym. Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna będą również przygotowani do prowadzenia badań naukowych oraz dzielenia się doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje i udział w konferencjach naukowych. Ponadto, zajęcia obejmujące podstawy zarządzania i przedsiębiorczości w ochronie zdrowia umożliwią absolwentom samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjno-usługowym. Kompetencje te będą również przydatne w pracy w firmach produkcyjno-usługowych i jednostkach ochrony zdrowia.

porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek  porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek porozumienie CM UTP zacieśniające współpracę w zakresie prowadzenia kierunku Inżynieria biomedyczna 20.06.2018, fot. Ryszard Wszołek

Fot. Ryszard Wszołek (UTP)