COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

Kozinski Marek9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. Markowi Kozińskiemu, kierownikowi Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych i prodziekanowi ds. naukowo-badawczych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Na niewątpliwe podkreślenie zasługuje fakt, że tytuł profesora został nadany osobie, która wkrótce ukończy dopiero 40 r.ż.

Profesor Marek Koziński w 2003 r. ukończył z wyróżnieniem kierunek lekarski na Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, w latach 2003-2004 odbył staż podyplomowy w obecnym Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, który zwieńczył najlepiej zdanym w województwie kujawsko-pomorskim Lekarskim Egzaminem Państwowym. Od momentu ukończenia stażu podyplomowego pracuje w kierowanej przez prof. dr. hab. Jacka Kubicę Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza. W codziennej praktyce zajmuje się kardiologią interwencyjną. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych i kardiologii. Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK odpowiednio w 2006 r. i 2013 r. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół czterech głównych zagadnień: farmakoterapii kardiologicznej ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwpłytkowych, roli biomarkerów w kardiologii, optymalizacji postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i kardiologii sportowej.

Profesor Marek Koziński jest autorem/współautorem 168 recenzowanych publikacji punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym 66 artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Reports (łączna punktacja wszystkich prac: IF 213,753; 2242 punktów KBN/MNiSzW). Jego indeks H wg bazy Web of Science wynosi 20, a wg bazy Google Scholar 24. Profesor Koziński jest promotorem 5 zakończonych, w tym 2 wyróżnionych, przewodów doktorskich oraz 2 otwartych przewodów doktorskich. Był recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych oraz 9 przewodach doktorskich. W 2016 r. odbył pod kierunkiem prof. Stefano De Servi 3-miesięczny staż naukowo-kliniczny w Klinice Kardiologii Uniwersytetu w Pawii (Włochy). W 2007 r. uzyskał przyznany w drodze konkursu grant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ufundowany przez firmę Servier na realizację projektu badawczego „Hiperglikemia stresowa a wybrane markery procesu zapalnego u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową - analiza kliniczna, angiograficzna, echokardiograficzna i elektrokardiograficzna”. Jest także kierownikiem projektu „Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, na realizację którego Wydział Lekarski CM UMK otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16). Przyznana kwota dofinansowania: 1 439 286 zł. Realizacja projektu rozpocznie się od roku akademickiego 2018/2019.

Profesor Marek Koziński jestem członkiem rad naukowych 2 czasopism z listy Journal Citation Reports (Cardiology Journal i Advances in Interventional Cardiology), redaktorem (ang. managing editor) Medical Research Journal, czasopisma naukowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz recenzentem 30 czasopism z listy Journal Citation Reports.

Za prowadzoną działalność naukową i wyniki w nauce Profesor Marek Koziński uzyskał liczne nagrody. Jako student otrzymał Nagrodę Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce (1998 r.), Stypendium Naukowe Ministra Zdrowia dla wybitnych studentów (2002 r.), Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych studentów (2003 r.). W roku akademickim 2002/2003 Rada Wydziału Lekarskiego macierzystej uczelni przyznała mu indywidualny tok studiów. W tym samym roku akademickim kierował w Akademii Medycznej w Bydgoszczy Studenckim Towarzystwem Naukowym oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego „International Conference of Students’ Scientific Society”. Spośród nagród uzyskanych po ukończeniu studiów medycznych należy wspomnieć o: II miejscu w ogólnopolskim konkursie "Supertalenty w Medycynie" (2015 r.), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013 r.), głównej nagrodzie naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2013 r.), indywidualnej nagrodzie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika II stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej (2014 r.), przyznanej 3-krotnie zespołowej nagrodzie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej (2015 r. i 2016 r.) i przyznanym 2-krotnie stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za wysoko punktowane publikacje naukowe (oba stypendia w 2017 r.).

Profesor Marek Koziński jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (aktualnie Przewodniczącym Oddziału Bydgoskiego) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyci się, że od 2005 r. należy do elitarnego „Klubu 30” PTK, a w 2016 r. otrzymał honorowy tytuł Fellow of the European Society of Cardiology.