Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

Kozinski Marek9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. Markowi Kozińskiemu, kierownikowi Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych i prodziekanowi ds. naukowo-badawczych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Na niewątpliwe podkreślenie zasługuje fakt, że tytuł profesora został nadany osobie, która wkrótce ukończy dopiero 40 r.ż.

Profesor Marek Koziński w 2003 r. ukończył z wyróżnieniem kierunek lekarski na Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, w latach 2003-2004 odbył staż podyplomowy w obecnym Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, który zwieńczył najlepiej zdanym w województwie kujawsko-pomorskim Lekarskim Egzaminem Państwowym. Od momentu ukończenia stażu podyplomowego pracuje w kierowanej przez prof. dr. hab. Jacka Kubicę Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza. W codziennej praktyce zajmuje się kardiologią interwencyjną. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych i kardiologii. Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK odpowiednio w 2006 r. i 2013 r. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół czterech głównych zagadnień: farmakoterapii kardiologicznej ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwpłytkowych, roli biomarkerów w kardiologii, optymalizacji postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i kardiologii sportowej.

Profesor Marek Koziński jest autorem/współautorem 168 recenzowanych publikacji punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym 66 artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Reports (łączna punktacja wszystkich prac: IF 213,753; 2242 punktów KBN/MNiSzW). Jego indeks H wg bazy Web of Science wynosi 20, a wg bazy Google Scholar 24. Profesor Koziński jest promotorem 5 zakończonych, w tym 2 wyróżnionych, przewodów doktorskich oraz 2 otwartych przewodów doktorskich. Był recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych oraz 9 przewodach doktorskich. W 2016 r. odbył pod kierunkiem prof. Stefano De Servi 3-miesięczny staż naukowo-kliniczny w Klinice Kardiologii Uniwersytetu w Pawii (Włochy). W 2007 r. uzyskał przyznany w drodze konkursu grant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ufundowany przez firmę Servier na realizację projektu badawczego „Hiperglikemia stresowa a wybrane markery procesu zapalnego u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową - analiza kliniczna, angiograficzna, echokardiograficzna i elektrokardiograficzna”. Jest także kierownikiem projektu „Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, na realizację którego Wydział Lekarski CM UMK otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16). Przyznana kwota dofinansowania: 1 439 286 zł. Realizacja projektu rozpocznie się od roku akademickiego 2018/2019.

Profesor Marek Koziński jestem członkiem rad naukowych 2 czasopism z listy Journal Citation Reports (Cardiology Journal i Advances in Interventional Cardiology), redaktorem (ang. managing editor) Medical Research Journal, czasopisma naukowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz recenzentem 30 czasopism z listy Journal Citation Reports.

Za prowadzoną działalność naukową i wyniki w nauce Profesor Marek Koziński uzyskał liczne nagrody. Jako student otrzymał Nagrodę Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce (1998 r.), Stypendium Naukowe Ministra Zdrowia dla wybitnych studentów (2002 r.), Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych studentów (2003 r.). W roku akademickim 2002/2003 Rada Wydziału Lekarskiego macierzystej uczelni przyznała mu indywidualny tok studiów. W tym samym roku akademickim kierował w Akademii Medycznej w Bydgoszczy Studenckim Towarzystwem Naukowym oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego „International Conference of Students’ Scientific Society”. Spośród nagród uzyskanych po ukończeniu studiów medycznych należy wspomnieć o: II miejscu w ogólnopolskim konkursie "Supertalenty w Medycynie" (2015 r.), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013 r.), głównej nagrodzie naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2013 r.), indywidualnej nagrodzie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika II stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej (2014 r.), przyznanej 3-krotnie zespołowej nagrodzie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej (2015 r. i 2016 r.) i przyznanym 2-krotnie stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za wysoko punktowane publikacje naukowe (oba stypendia w 2017 r.).

Profesor Marek Koziński jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (aktualnie Przewodniczącym Oddziału Bydgoskiego) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyci się, że od 2005 r. należy do elitarnego „Klubu 30” PTK, a w 2016 r. otrzymał honorowy tytuł Fellow of the European Society of Cardiology.