Rekrutacja na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia dla pielęgniarek i położnych w 2017 roku

Rekrutacja na specjalizacje dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia dla pielęgniarek i położnych w 2017 roku

W związku z przystąpieniem przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek do przetargu na wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim ZZP-96/17 uprzejmie informujemy o trwającym naborze kandydatów na dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek:                  

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest:

- spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.),

a) legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

Warunki o których mowa w punkcie a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które są pielęgniarkami systemu1 w rozumieniu art. 3 pkt. 6 Ustawy z dnia z 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DZ. U. 2013 r. poz. 757 z p. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu ALS,

c) posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego: zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013.

(możliwość ukończenia powyższych kursów w trakcie trwania specjalizacji)

*uruchomienie kursu uzależnione jest od ilości osób zainteresowanych

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych:

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest:

- spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.),

a)  legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka oraz

b) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

c) posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego: zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub dyplom uzyskania tytułu licencjata położnictwa począwszy od naboru 2012/2013.

(możliwość ukończenia powyższych kursów w trakcie trwania specjalizacji)

*uruchomienie kursu uzależnione jest od ilości osób zainteresowanych


1
pielęgniarka systemupielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym;

W przypadku gdy specjalizacja jest dofinansowana ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 10 w ustawy, przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej jest obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji (§ 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761).

REKRUTACJA NA KURSY OD DNIA 1.07.2017 r. ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ SYSTEMU SMK


Wszelkich informacji udziela:

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek tel. 52 585-58-29 (30)