Wydział Farmaceutyczny z uprawnieniem do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Wydział Farmaceutyczny z uprawnieniem do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Decyzja o przyznaniu uprawnień habilitacyjnych dla Wydziału Farmaceutycznego CM19 grudnia 2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów nadała Wydziałowi Farmaceutycznemu Collegium Medicum UMK uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Poprzez tę decyzję Wydział Farmaceutyczny uzyskał pełnię praw akademickich. Oznacza to, że obecnie wszystkie Wydziały Collegium Medicum oraz wszystkie Wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika posiadają uprawnienia habilitacyjne. Oznacza to także, że wszystkie Wydziały Farmaceutyczne w Polsce (10 wydziałów) posiadają uprawnienia habilitacyjne. Uprawnienie zostało przyznane na wniosek Wydziału złożony w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w czerwcu 2016 roku.

Przyznane uprawnienie jest ukoronowaniem działań, jakie podjęły wybrane w 2012 roku Władze Dziekańskie Wydziału. W 2012 roku Wydział nie posiadał żadnych uprawnień do nadawania stopni naukowych – był wtedy jedynym takim wydziałem w UMK i jedynym Wydziałem Farmaceutycznym w Polsce. W wyniku konsekwentnych działań prowadzących do zwiększania potencjału naukowego i kadrowego, Wydział mógł wnioskować o uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Na podstawie złożonych wniosków Wydział Farmaceutyczny uzyskał 2 uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

  • doktora nauk farmaceutycznych (Decyzja z dnia 29.04.2013 r.)
  • oraz doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (Decyzja z dnia 28.04.2014 r.).

Korzystając z tych uprawnień na Wydziale Farmaceutycznym przeprowadzono 11 przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora. W 2015 roku, zarządzeniem JM Rektora UMK w odpowiedzi na wnioski Wydziału, zostały utworzone na Wydziale Farmaceutycznym Studia Doktoranckie w zakresie dwóch dyscyplin:

  • nauk farmaceutycznych
  • oraz nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.

W następstwie posiadanych uprawnień doktorskich, przeprowadzonych na Wydziale przewodów doktorskich, prowadzonych studiów doktoranckich, istotnego przyrostu liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz wzrastającego (mierzonego parametrami naukometrycznymi) dorobku publikacyjnego pracowników Wydziału, pod koniec kadencji Władz Dziekańskich wybranych na lata 2012-2016, został przygotowany i złożony wniosek o uprawnienie habilitacyjne.
Odpowiedzią na ten wniosek jest właśnie przyznane uprawnienie habilitacyjne.