HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Program rozwoju Collegium Medicum UMK

Program rozwoju Collegium Medicum UMK

31 grudnia 2011 r. zakończona została realizacja projektu „Program rozwoju Collegium Medicum UMK” nr POKL 04.01.01-00-191/08. Jego głównym celem była rozbudowa potencjału dydaktycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia, dostosowanie wiedzy i umiejętności studentów do potrzeb rynku pracy, a także wzmocnienie systemu zarządzania Uczelnią przez podniesienie kompetencji kadry kierowniczej. Projekt był realizowany od 1 lipca 2008 r. Jego całkowita wartość wyniosła 7 715 722,39 zł.

W ciągu 3,5 roku realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

  1. W ramach projektu w 2008 r. otwarto nowy kierunek studiów licencjackich stacjonarnych - położnictwo. Studia na nowo uruchomionym kierunku położnictwo podjęły 133 osoby, z czego 20 osób w 2011 r. uzyskało tytuł licencjata. Wartością dodaną zadania było wyposażenie Pracowni Umiejętności Położniczych w nowoczesne fantomy i sprzęt, z których będą korzystały kolejne roczniki studentów tego kierunku.

  2. W 2008 r. uruchomiono zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku farmacji i analityki medycznej. Z zajęć fakultatywnych w postaci programów wyrównawczych z matematyki skorzystało 720 studentów I roku farmacji i analityki medycznej.

  3. Dla studentów kierunku zdrowie publiczne uruchomiono dodatkowe praktyki śródroczne w jednostkach związanych ze służbą zdrowia. Z praktyk skorzystało 30 studentów zdrowia publicznego.

  4. W Biurze Karier Collegium Medicum UMK w ramach projektu od 1 listopada 2008 r. do 30 czerwca 2011 r. dla studentów naszej Uczelni realizowany był cykl kompleksowego doradztwa, poradnictwa zawodowego i psychologicznego w formie: warsztatów i szkoleń, indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wizyt studyjnych u przedsiębiorcy poprzedzonych prezentacją wybranych stanowisk pracy. W celu realizacji poszczególnych form wsparcia w Biurze Karier zatrudniono doradcę zawodowego oraz 2 psychologów. Ponadto 2 pracowników Biura Karier podwyższyło swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń. Z dodatkowych form wsparcia oferowanych przez Biuro Karier Collegium Medicum UMK skorzystało 398 studentów i 2 pracowników Biura Karier, w tym: 398 osób odbyło indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, 131 uczestników odbyło indywidualne rozmowy z psychologiem, w warsztatach udział wzięło 482 uczestników, a w szkoleniach 423 uczestników. Ponadto 146 uczestników skorzystało z wizyt studyjnych organizowanych w firmie farmaceutycznej a 180 uczestników skorzystało z wykładów na temat pracy na różnych stanowiskach w branży medycznej. W ramach zadania zrealizowano 1252 godziny wsparcia dla studentów Collegium Medicum UMK. Wartością dodaną jest wyposażenie Sali warsztatowej w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatu.

  5. Spośród pracowników dydaktycznych Collegium Medicum UMK 107 osób wzięło udział w zorganizowanych w ramach projektu warsztatach i kursach w celu podwyższenia kompetencji dydaktycznych w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz pomiaru dydaktycznego. Dwóch wykładowców języka angielskiego podjęło studia doktoranckie, w tym jedna osoba dotychczas uzyskała tytuł doktora.

  6. Spośród administracyjnej kadry kierowniczej 34 osoby skorzystały z możliwości podniesienia kompetencji zawodowych, w tym: 32 osoby uczestniczyły w kursach i szkoleniach a 22 osoby podjęły studia uzupełniające lub podyplomowe.

  7. 70 uczestnikom studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale Lekarskim przyznano stypendia w wysokości 20 tys. zł w celu przygotowania pracy badawczej.

Realizacja projektu przyniosła systematyczne osiąganie założonych rezultatów miękkich wśród ostatecznych odbiorców projektu w tym: wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych, wzrost motywacji do wykonywanych zadań, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, a także wzrost poziomu samooceny wśród uczestników projektu.

Wszystkim uczestnikom projektu: kadrze akademickiej, kadrze administracyjnej, studentom i innym osobom zaangażowanym przy realizacji projektu bardzo dziękujemy i liczymy, że otrzymane wsparcie zaprocentuje w dalszym rozwoju naszej Uczelni i całej społeczności akademickiej.