80 milionów na „DIALOG”

80 milionów na „DIALOG”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu „DIALOG” (M.P. z 2016 r. poz. 596) (dalej: program), ogłasza się konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu (dalej: projekty) w latach 2016 – 2019.

dialog

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

  1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

 
Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 100.000 zł do 2.000.000 zł

O przyznanie finansowania w ramach konkursu może ubiegać się wnioskodawca będący:

  •        jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);
  • podmiotem działającym na rzecz nauki, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania naui;
  • inna jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, niebędącą jednostką naukową, o której mowa w art. 9 pkt 5 ustawy  o zasadach finansowania nauki;
  • niebędący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).


Całkowite rezultaty projektu muszą zostać osiągnięte do końca jego realizacji, jednak nie dłużej niż w okresie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu.

 Nabór wniosków w ramach programu ma charakter ciągły i będzie realizowany w latach 2016-2019.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
e-mail: orieta.kurkowska@nauka.gov.pl; bozena.tomiak@nauka.gov.pl 
tel. 22 529 24 90; 22 529 24 54.