Kształcenie pielęgniarek i położnych

Kształcenie pielęgniarek i położnych

23 maja 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”.

prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi podpisuje umowę w Ministerstwie Zdrowia 23.05.2016 r.Umowa nr POWR.05.04.00-00-0062/15-00/1202/495 została zawarta przez Pełnomocnika Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, prof. dr. hab. Zbigniewa Bartuzi w imieniu Prorektora ds. Collegium Medicum. W ocenie ekspertów projekt pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi” zdobył 135 pkt na 140 pkt możliwych do zdobycia.

podpisanie umowy w Ministerstwie Zdrowia 23.05.2016 r.Projekt pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi” będzie realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Całkowita wartość projektu 1.605.987,60 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania wyniesie 1.557.806,60 zł.

Za realizację projektu odpowiada Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek >> (na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy).

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/rzy i położnych w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju poprzez organizację 6 rodzajów kursów specjalistycznych dla 608 pielęgniarek/rzy i położnych oraz 2 rodzajów kursów kwalifikacyjnych dla 125 pielęgniarek/rzy i położnych.

Podpisanie umów o dofinansowanie w MZ >>fot. www.zdrowie.gov.pl