Granty przyznane

Granty przyznane

NCN logoDwoje naukowców Collegium Medicum UMK zdobyło granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Dr hab. n. farm. Barbara Bojko, kierownik Katedry i Zakładu Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy pozyskała grant w wysokości 621.960 zł projektem „Nowe rozwiązania analityczne w onkologii: od badań podstawowych do szybkiej diagnostyki śródoperacyjnej”, natomiast dr hab. n. med. Bartłomiej Jan Kałużny, kierownik Zakładu Optometrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, projektem „Zastosowania okulistyczne pomiarów in vitro za pomocą prototypowego tomografu optycznego OCT” uzyskał kwotę 514.840 zł.

Na ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki trzy konkursy HARMONIA 7, SONATA BIS 5 i MAESTRO 7 zgłoszono w sumie 760 wniosków, z czego finansowanie otrzymało ponad 20%. Tym samym średni współczynnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich złożonych wniosków, wzrósł o ponad 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich edycji tych konkursów.

HARMONIA 7 to konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niewspółfinansowane ze środków zagranicznych. Polscy naukowcy wnioskują w nim o wsparcie dla badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W konkursie SONATA BIS 5 Centrum finansuje projekty mające na celu tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowane przez osoby posiadające przynajmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie MAESTRO 7 o finansowanie starali się doświadczeni naukowcy. Zgodnie z ideą konkursu będą oni realizować pionierskie, ważne dla rozwoju nauki badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być istotne odkrycia naukowe.