„Studiujesz? Praktykuj!” - konkurs na programy stażowe - przedłużony termin składania pomysłów na projekt!

„Studiujesz? Praktykuj!” - konkurs na programy stażowe - przedłużony termin składania pomysłów na projekt!

Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań dla III Osi Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i regionu Programu Operacyjnego PO WER w III kwartale 2015 r. (sierpień/wrzesień 2015 r.) będzie ogłoszony konkurs na realizację wysokiej jakości programów stażowych.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów:
Planowana alokacja: 145.000.000 zł

Kryteria Dostępu (projekt musi spełniać wszystkie punkty w nich zawarte):

 1. Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna
 2. Kierunki studiów objęte projektem nie posiadają negatywnej oceny PKA
 3. Projekt może trwać nie krócej niż rok, a nie dłużej niż dwa lata
 4. Staż trwa minimum 1 miesiąc (nie mniej niż 120 godz.)
 5. Maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln zł
 6. Maksymalna kwota przypadająca na 1 uczestnika wynosi 15 tys. zł (np. 20 uczestników = 300 tys. zł),
 7. Wydatek na jednego uczestnika projektu może obejmować wyłącznie:
  • stypendium stażowe (50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS),
  • koszt dojazdu, zakwaterowania i utrzymania (staże poza miejscem zamieszkania),
  • koszt ubezpieczenia, badań lekarskich, koszt materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania obowiązków stażowych,
  • koszt wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS w wymiarze 168 godz. opieki nad co najmniej 10 stażystami, w pozostałych wypadkach wynagrodzenie opiekuna nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu oraz liczby studentów)
  • koszty pośrednie.
 8. Zadania realizowane w ramach projektu nie mogą obejmować działań, które są finansowane z budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych (np. dotacja statutowa dla poszczególnych kierunków).
 9. Zakres przedmiotowy będzie związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym kierunku studiów i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku realizacji stażu.
 10. Projekt przewiduje, że co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku kierunku objętego działaniem zostanie skierowanych na staż.
 11. Programy stażowe muszą uwzględniać zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01).
 12. W przypadku projektu złożonego przez grupę uczelni, każda uczelnia wchodząca w jej skład musi spełniać kryteria od 1 do 11 oraz musi zostać zawarta umowa dot. wspólnej realizacji projektu.

Dodatkowo premiowane w projekcie będą następujące działania:

 1. Wszystkie staże realizowane w projekcie będą trwały nie krócej niż 3 miesiące (łącznie co najmniej 360 godz.) – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 2. Projekt przewiduje staże zagraniczne – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 3. Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę programową PKA na co najmniej jednym z prowadzonych kierunków lub wyróżniającą ocenę instytucjonalną – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 4. Staże są zorganizowane wyłącznie na kierunkach o profilu praktycznym – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 5. Uczelnia objęta projektem na dzień złożenia wniosku prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 6. Projekt, w którym podmiot u którego przeprowadzany jest staż wnosi wkład własny w wysokości minimum 5% kosztów organizacji stażu (może być wniesiony w formie niepieniężnej) – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.,
 7. Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę programową PKA na każdym kierunku studiów na których będzie realizowany projekt – za co można otrzymać dodatkowe 5 pkt.

Uwaga: Należy zapewnić wkład własny na poziomie 3% wartości projektu.

Wkład własny wnoszony przez Uczelnię może stanowić:
1. Wkład finansowy:
- środki będące w dyspozycji Uczelni,
- koszty pośrednie w projekcie rozliczane ryczałtem.

2. Wkład rzeczowy:
- koszt wynajmu pomieszczeń i/lub budynków dla celu realizacji projektu,
- wynagrodzenia personelu merytorycznego (np. nauczycieli akademickich, instruktorów itp.) na zasadzie oddelegowania,
- świadczenia wykonywane przez wolontariuszy na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Wkład finansowo – rzeczowy
połączenie obu wyżej wymienionych form wkładu własnego.

Zainteresowane jednostki Collegium Medicum UMK prosimy o przygotowanie wstępnych koncepcji projektu odpowiadających założeniom konkursu zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 91 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2015 r. – Regulamin sporządzania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uzupełniony załącznik nr 1 należy przekazać najpóźniej do 31 sierpnia 2015 r., w wersji elektronicznej na adres: unia@cm.umk.pl oraz w wersji papierowej do Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM.

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji przedstawionej koncepcji projektu jednostka Collegium Medicum UMK zostanie zobligowana do złożenia Wniosku o zgodę na aplikowanie o środki dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 91 Rektora UMK, co najmniej na 6 tygodni przed upływem terminu naboru wniosków w ramach ogłoszonego konkursu lub niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji jeśli termin naboru wniosków będzie krótszy.

Zarządzenie nr 91 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2015 r. – Regulamin sporządzania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz załączniki są dostępne na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM >>

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z:
Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
tel. 52 585-35-34
tel. 52 585-38-49
tel. 52 585-35-35 
tel. 52 585-33-37