Nominacja profesorska - prof. dr hab. Michał Szpinda

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Michał Szpinda

prof. dr hab. Michał Szpinda zdjęcieDecyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 grudnia 2014 r. tytuł profesora nauk medycznych otrzymał prof. dr hab. n. med. Michał Szpinda, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK.

       Profesor Michał Szpinda studiował w latach 1983-89 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł lekarza. Na VI roku studiów był asystentem-stażystą w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie od 25 lat pracuje nieprzerwanie w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej na kolejnych stanowiskach nauczyciela akademickiego: asystenta (1989–1994), adiunkta (1994–2002), starszego wykładowcy (2002–2008), adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego (2008–2012) oraz profesora UMK (2012–nadal). Przez 10 lat (1998–2008) pełnił obowiązki kierownika, a od 01.02.2008 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny nadała mu w 1993 roku Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Odcinek podnerkowy aorty i tętnice biodrowe wspólne u płodów człowieka w badaniach metrycznych”, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – w 2007 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Badania morfometryczne wielkich tętnic klatki piersiowej u płodów człowieka”. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną rozwijał zainteresowania zawodowe w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń, uzyskując I (1994) i II (2003) stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej.

       Dorobek naukowy Profesora Michała Szpindy stanowi 200 prac: w tym 95 prac oryginalnych, 4 prace kazuistyczne, 4 prace poglądowe, 17 rozdziałów w podręcznikach krajowych, 1 skrypt dla studentów medycyny, 2 prace popularno-naukowe, 4 referaty ze zjazdów międzynarodowych oraz 73 streszczenia ze zjazdów krajowych i zagranicznych. Jego całkowity dorobek naukowy przekłada się na 950 punktów KBN/MNiSW i wartość wskaźnika IF=45. Profesor Michał Szpinda w 53 pracach oryginalnych jest samodzielnym lub pierwszym autorem, co w aspekcie bibliometrycznym stanowi ponad połowę całego jego dorobku naukowego. Tematyka prowadzonych badań obejmuje siedem następujących kierunków: analizę morfometryczną naczyń w okresie prenatalnym człowieka, anatomię kliniczną naczyń u dorosłych, rozwój ontogenetyczny narządów u płodów człowieka, rozwój układu kostnego, typologię naczyń, skeletotopię struktur anatomicznych oraz badania anatomo-porównawcze. Prace te stanowią kompendium wiedzy o morfologii, morfometrii i dynamice wzrostu różnych struktur anatomicznych, stanowiąc źródło informacji w diagnostyce (ultrasonografia, MRI) i leczeniu zaburzeń rozwojowych, także w okresie prenatalnym. Profesor Michał Szpinda konsekwentnie prezentował swój dorobek naukowy na krajowych i zagranicznych zjazdach anatomicznych i chirurgicznych. Jest recenzentem w 3 zagranicznych czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej.

       Profesor Michał Szpinda jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w proces dydaktyczny i organizacyjny Uniwersytetu. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu i Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od 10 lat przygotowuje pomyślnie studentów I roku kierunku lekarskiego do Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea, w którym bydgoscy studenci zajęli dwukrotnie (2004, 2014) I miejsce. Profesor Michał Szpinda był promotorem 3 ukończonych przewodów doktorskich. Był recenzentem 1 rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego oraz dydaktyczno-organizacyjnego, 7 prac doktorskich i 15 prac magisterskich. Za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Michał Szpinda otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, dwukrotnie Nagrodę Rektorską II stopnia i jednokrotnie Nagrodę Rektorską I stopnia. Działalność organizacyjna Profesora Michała Szpindy przewija się w kierowaniu przez 16 lat Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej. Był wiceprzewodniczącym IV Konferencji Anatomii Klinicznej (Gdańsk 2006) oraz przewodniczącym i organizatorem XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (Bydgoszcz 2009). Profesor Michał Szpinda zgromadził bogate doświadczenie i wiedzę o mechanizmach funkcjonowania uczelni dzięki licznym funkcjom pełnionym w macierzystej uczelni w zakresie organizacji nauki, dydaktyki i rekrutacji jako: przewodniczący Komisji dla Nauk Podstawowych Seminarium Doktoranckiego, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Wydziału Lekarskiego, zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu UMK dla Nauczycieli Akademickich, członek Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich, członek Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK, członek Wydziałowej Rady Programowej Collegium Medicum UMK, członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego CM UMK oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Collegium Medicum w Bydgoszczy. Poza macierzystą uczelnią działa w Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.