Nominacja profesorska - prof. dr hab. Alina Woźniak

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Alina Woźniak

       prof. dr hab. Alina Woźniak zdjęcieDecyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 grudnia 2014 r. tytuł profesora nauk medycznych otrzymała prof. dr hab. n. med. Alina Woźniak, kierownik Katedry Biologii Medycznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK.

       Prof. dr hab. n. med. Alina Woźniak studia wyższe odbyła w latach 1984–1989 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i uzyskała tytuł zawodowy magistra biologii. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej nadała Jej w 1996 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wysiłku fizycznego na poziom substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym oraz na aktywność niektórych enzymów antyoksydacyjnych i lizosomalnych u osób niewytrenowanych i wytrenowanych”, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – w 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej i wysiłku fizycznego na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną oraz aktywność enzymów lizosomalnych we krwi kajakarzy i wioślarzy”.

       W 1989 r., w trakcie V roku studiów, prof. Alina Woźniak rozpoczęła pracę na samodzielnym stanowisku naukowo-technicznym w Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Pracę kontynuowała jako: asystent (1994–1996), adiunkt (1996–2005), adiunkt ze stopniem dr hab. (2005–2012) oraz profesor nadzwyczajny UMK (2012–nadal). W latach 2005–2006 była p.o. kierownika, a od 2007 r. kierownikiem Zakładu Biologii Medycznej w Katedrze Biologii Medycznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. W 2011 r. powierzono Jej jednocześnie funkcję kierownika Katedry Biologii Medycznej, którą pełni do chwili obecnej.

       Dorobek naukowy Profesor Aliny Woźniak przekłada się na 1341 punktów KBN/MNiSW i wartość wskaźnika IF = 78.677. Tematyka prowadzonych przez Profesor Alinę Woźniak badań koncentruje się wokół stresu oksydacyjnego oraz wskaźników procesu zapalnego i obejmuje 4 główne kierunki badań:

  1. równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną oraz aktywność enzymów lizosomalnych u sportowców i osób niewytrenowanych po wysiłku fizycznym i treningu,
  2. wpływ różnych warunków środowiska zewnętrznego (kriostymulacja ogólnoustrojowa, sauna, kąpiele w zimnej wodzie, nurkowanie, hiperbaria tlenowa) na wskaźniki stresu oksydacyjnego i procesu zapalnego,
  3. stres oksydacyjny w przebiegu różnych schorzeń, 
  4. onkologię eksperymentalną.

       Za osiągnięcia naukowe Profesor Alina Woźniak była kilkakrotnie wyróżniana zespołowymi nagrodami: Prezydenta Bydgoszczy (2002), trzykrotnie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2003, 2006, 2008) oraz Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2005).

       Profesor Alina Woźniak prowadzi zajęcia ze studentami wszystkich wydziałów Collegium Medicum UMK. W 2010 i 2013 r. była kierownikiem naukowym i wykładowcą kursu "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zarażeń pasożytniczych" dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w mikrobiologii medycznej. Prowadzi także działalność popularyzacyjną i dydaktyczną wśród młodzieży szkół średnich. Prowadziła m.in. warsztaty laboratoryjne z biologii medycznej dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu bydgoskiego w ramach projektu "Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego" (2009/2010) oraz powiatu żnińskiego w ramach projektu „Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji” (2010/2011) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
       Profesor Alina Woźniak jest promotorem 3 zakończonych sukcesem przewodów doktorskich. W okresie, w którym pełni funkcję kierownika jednostki dwie osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.
       Profesor Woźniak za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w 2008 r. został przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej.
       Profesor Alina Woźniak pełni wiele funkcji w komisjach w zakresie nadzoru nad dydaktyką, rekrutacją, finansami uczelni oraz procedurami wyborczymi. Uczestniczyła w pracach Wydziałowych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1999-2000, 2006) oraz Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK (2007-2009). Przez trzy kolejne lata pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2010-2012) odpowiadając za przeprowadzenie rekrutacji na wszystkie wydziały Collegium Medicum UMK. Dwukrotnie Profesor Alina Woźniak pełniła funkcję senatora: w Akademii Medycznej i w senacie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2002-2008). Była również członkiem komisji dyscyplinarnej dla studentów (2002-2005), Wydziałowej Komisji ds. Wyłonienia Najlepszego Studenta i Absolwenta Wydziału Lekarskiego (2008-2012) oraz Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich (2010–2012). Obecnie prof. dr hab. Alina Woźniak także pełni różnorodne funkcje organizacyjne: zastępcy przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego (2012-2016), zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich (2012-2016) i zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Seminarium doktoranckiego w dziedzinie nauk podstawowych (2012-2016). Jest również członkiem Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na czas trwania kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych, tj. na lata 2012-2016 i Komisji Wydziałowej ds. analizy sytuacji finansowej Wydziału Lekarskiego (od 2012 r.), a poza macierzystą uczelnią jest członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

       Profesor Alina Woźniak prowadzi również działania w zakresie popularyzacji wiedzy. Kierowana przez Nią jednostka wspólnie z Kołobrzeskim Klubem Morsów, działającym przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno-Uzdrowiskowym w Kołobrzegu współorganizowała konferencje naukowe w trakcie kolejnych Światowych Festiwali Morsowania (2013-2015). Za osiągnięcia w działalności organizacyjnej Profesor Alina Woźniak była kilkakrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach: 2009 (zespołowe wyróżnienie), 2010 i 2011 (zespołowa nagroda), 2012 (indywidualna nagroda).