HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Nominacje profesorskie

Nominacje profesorskie

Troje naukowców z Collegium Medicum UMK uzyskało tytuły profesora: prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, prof. dr hab. Krzysztof Stefański, kierownik Katedry Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz, kierownik Katedry Immunologii.

Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk zdjęcieProf. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, pielęgniarka, stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 1998 r., a stopień doktora habilitowanego w 2008 r. Posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Profesor Maria Szewczyk ukończyła kilkanaście kursów specjalistycznych i dokształcających, związanych z pielęgniarstwem, w tym również związanych z zarządzaniem np. Krajowy kurs kwalifikacyjny zarządzania opieką zdrowotną. Od 1991 r. była członkiem Zarządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, pełniąc funkcję skarbnika. Zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej kierowanej przez Profesora Arkadiusza Jawienia. W tym czasie pracowała także na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Z chwilą utworzenia Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy od 1998 r. podjęła pracę Katedrze Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej na stanowisku asystenta, później na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, obecnie pełni funkcję kierownika tego Zakładu. Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006), obecnie Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Członek Rady Programowej ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Członek wielu zespołów eksperckich przy Ministerstwie Zdrowia, MNiSzW oraz towarzystw naukowych tworzących wytyczne i zalecenia dla interdyscyplinarnej opieki, w tym pielęgniarskiej. Koordynator wielu grantów m.in. wieloośrodkowego badania w Polsce z udziałem Francji, Niemiec, USA. Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Współtwórca i obecnie redaktor naczelny czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”. Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych m.in. Forum zakażeń, Leczenie ran oraz recenzent wielu czasopism medycznych. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Popularyzowała wiedzę na rzecz społeczeństwa w programach edukacyjnych Radia PiK „Serduszko pika” oraz emitowanych filmów edukacyjnych w TVB, TVP 1, TV Polonia na temat pielęgnacji i leczenia ran przewlekłych. W latach 2008-2012 była członkiem Wydziałowych Komisji Collegium Medicum UMK tj. Komisji ds. jakości kształcenia, Komisji ds. finansowych WNoZ, Komisji ds. odwoławczych doktorantów. Członek Inkubatora Przedsiębiorczości UMK. W kadencji 2012-2016 uczestniczy w Wydziałowej Komisji ds. Nauki, Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień, Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju oraz jest członkiem Komisji Nadzorczej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK. Zorganizowała kilkanaście konferencji pielęgniarskich i była współorganizatorem wielu konferencji interdyscyplinarnych.

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański zdjęcie 1Prof. dr hab. Krzysztof Stefański, kierownik Katedry Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej (na Wydziale Farmaceutycznym) od chwili jej powstania. Jest absolwentem fizyki na UMK. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na podstawie rozprawy: Badanie stabilności rozwiązań stacjonarnych w opisie półklasycznym oraz kwantowy opis obszaru progowego lasera barwnikowego, nadany przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w 1981 r. Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał na podstawie dorobku oraz pracy habilitacyjnej: Proste metody konstrukcji przybliżonych hamiltonianów całkowalnych i ich zastosowanie w półklasycznym kwantowaniu układów niecałkowalnych, nadany przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w 1992 r. W latach 1973–1993 zatrudniony w Instytucie Fizyki UMK, od 1993 do 1997 r. w Instytucie Astronomii UMK, w latach 1997–2000 w Instytucie Matematyki ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, a od 1998 r. na Wydziale Farmaceutycznym ówczesnej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera. Od 2001 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, powstałej w 2000 r. przy jego dominującym udziale. Równolegle w latach 2001–2006 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Języka i Kultury Japońskiej na Wydziale Filologicznym UMK.

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański zdjęcie 2Główna tematyka badań Profesora Krzysztofa Stefańskiego związana jest z teorią układów dynamicznych i jej zastosowaniami: teorią lasera, półklasycznym kwantowaniem układów klasycznie niecałkowalnych, chaosem przejściowym itp. Poboczne tematy badań: spektroskopia molekularna, wybuchowe rozpraszanie cieczy oraz (incydentalnie) spektralnej tomografii optycznej. Jest autorem ponad 30 oryginalnych artykułów naukowych, podręcznika akademickiego pt. Wstęp do mechaniki klasycznej wydanego przez PWN; tłumaczeń dla PWN książek: Chaos deterministyczny H.G. Schustera (wspólnie z P. Pepłowskim) oraz Wstęp do dynamiki układów chaotycznych G. L. Bakera i J. P. Golluba.

Działalność dydaktyczna Profesora to prawie wszystkie przedmioty na fizyce od wykładów z kwantowej teorii pola, elektrodynamiki klasycznej oraz wstępu do fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych po zajęcia na II pracowni fizycznej; do tej pory wykład z wprowadzenia do tomografii dla fizyki medycznej. Na matematyce seminaria magisterskie i licencjackie oraz wykłady m.in. z wprowadzenia do teorii równań różniczkowych i funkcji analitycznych. W Collegium Medicum UMK głównie wykłady z matematyki i statystyki, ale również wykłady monograficzne nt. modeli fraktalnych w naukach biomedycznych oraz jadów węży i ich zastosowań w farmacji. Działalność popularyzatorska to wykłady popularnonaukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, wykłady z pokazami dla uczniów szkół średnich oraz dla gimnazjalistów. Wykłady w ramach Festiwalu Nauki.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz zdjęcieProf. dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz jest kierownikiem Katedry Immunologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.

fot. 2,3 A. Romański (UMK)