Prorektor Włodzisław Duch wiceministrem nauki

Prorektor Włodzisław Duch wiceministrem nauki

Prorektor Włodzisław Duch wiceministrem nauki zdjęcieProfesor Włodzisław Duch, prorektor UMK, został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. dr hab. Włodzisław Duch urodził się w 1954 r. w Kwidzynie. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu fizyki teoretycznej na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. Na toruńskim uniwersytecie uzyskał także doktorat (1980 r., z wyróżnieniem) i habilitację (1987 r.). W 1990 r. został profesorem nadzwyczajnym UMK, a tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1997. Prof. Duch kieruje Katedrą Informatyki Stosowanej, a od września 2012 r. jest prorektorem UMK ds. badań naukowych i informatyzacji.
Prof. Duch zajmuje się fizyką teoretyczną, informatyką stosowaną i kognitywistyką, zwłaszcza sztuczną inteligencją, modelami umysłu, sieciami neuronowymi, funkcjonowaniem mózgu. Był m.in. stypendystą fundacji Humboldta (w latach1985-1987 w Instytucie Maxa Plancka w Monachium), przez wiele lat wykładał w zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie Alberty w Edmonton, Uniwersytecie Rikkyo, a ostatnio na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang w Singapurze. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, European Physical Society, Association for Computing Machinery i European Neural Network Society, którym kierował w latach 2005-2011.

Zmiany we władzach rektorskich
W związku z objęciem przez prorektora Włodzisława Ducha stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną wprowadzone zmiany we władzach UMK. Rektor UMK udzielił prof. Duchowi urlopu bezpłatnego na czas pełnienia przez niego funkcji wiceministra.
Kompetencje prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji zostaną podzielone pomiędzy rektora (obejmie on m.in. przewodnictwo w radach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz w Komisji ds. Nauki) i pozostałych prorektorów, a także nowo powołanego pełnomocnika ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych. Funkcję tę obejmie dr Dominik Antonowicz z Wydziału Humanistycznego. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie jednostek podstawowych UMK, zwłaszcza wydziałów humanistycznych, do kolejnej oceny jakości badań naukowych.
Dr Dominik Antonowicz (ur. w 1977 r. w Toruniu) jest socjologiem, adiunktem w Zakładzie Socjologii Nauki Instytutu Socjologii UMK. Jest absolwentem UMK i Uniwersytetu w Birmingham. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006 i 2008). Pracował w Center of Higher Education Policy Studies na Uniwersytecie Twente. Był doradcą minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej i członkiem zespołu ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw reformy oświaty i nauczania akademickiego, zasiada w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Funkcję pierwszego zastępcy Rektora UMK będzie pełnił prof. Andrzej Sokala, prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej.

fot. A. Romański (UMK)