Nasze wydziały wysoko ocenione

Nasze wydziały wysoko ocenione

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logoKomitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, po raz pierwszy według nowych zasad, ocenił potencjał jednostek naukowych i wskazał te najbardziej prestiżowe. Wysoko oceniono dwa wydziały Collegium Medicum UMK - Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny, którym przyznano kategorię naukową A. Wydziałowi Nauk o Zdrowiu została przyznana kategoria B.

Ocena jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Oceny dokonano według następujących kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej (wskazane przez jednostkę). Oceniono ponad 960 jednostek. To miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji z budżetu. Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne.

Zestawienie wszystkich ocenionych jednostek naukowych >>

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191). Podstawowym zadaniem Komitetu jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych. W wyniku oceny, jednostki naukowe są klasyfikowane do jednej z czterech kategorii:

  • A+ - poziom wiodący w skali kraju,
  • A - poziom bardzo dobry,
  • B - poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej,
  • C - poziom niezadowalający.

UMK jako jedyna uczelnia w województwie kujawsko-pomorskim posiada wydziały,
którym przyznano kategorie: A + i A.

Szczegółowe informacje >>