Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

KruszewskiPrezydent Kruszewski StefanRzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk farmaceutycznych dr. hab. Stefanowi Kruszewskiemu – Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego, kierownikowi Zakładu Fizyki Medycznej Katedry Biofizyki.

Profesor Stefan Kruszewski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Działalność naukową rozpoczynał w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora otrzymał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) zaś doktora habilitowanego na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Podstawowych Problemów Techniki). Odbył zagraniczne staże naukowe w 4 ośrodkach naukowych: Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Padwie (Włochy), Uniwersytecie J. Fouriera w Grenoble (Francja), Uniwersytecie w Linköping (Szwecja) oraz na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Kentucky w Lexington (USA). Od 2001 roku pracuje na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Bydgoszczy – obecnie Collegium Medicum UMK. Jest organizatorem i kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej w Katedrze Biofizyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na dwóch obszarach. Pierwszy to badanie metodami spektroskopii optycznych nowych związków o właściwościach terapeutycznych, w tym przeciwnowotworowych oraz przeciwutleniających. Drugi to nanomedycyna i plazmonika - badanie nanocząstek srebra i złota oraz zjawisk zachodzących na ich powierzchni (wzmocnione przez powierzchnię rozpraszanie ramanowskie, wzmocniona przez powierzchnię fluorescencja), zastosowanie nanocząstek jako układów dostarczających leki oraz ich funkcjonalizowanie w celu stosowania w celowanych immunoterapiach np. w plazmonowej fototermoterapii. Profesor Stefan Kruszewski jako pierwszy w Polsce badał te zjawiska zachodzące na powierzchniach nanostruktur srebra i złota. Jego badania znalazły uznanie w Polsce i świecie – jest zapraszany do wygłaszania wykładów, powoływany w skład komitetów naukowych konferencji, proszony przez redakcje prestiżowych czasopism o recenzje, powoływany na recenzenta grantów NCN.

Profesor Stefan Kruszewski od momentu zatrudnienia w Akademii Medycznej włączył się aktywnie w działania organizacyjne na rzecz Wydziału i Uczelni pełniąc szereg funkcji m.in. przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wydawniczej, przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Collegium Medicum UMK, przewodniczącego lub członka wielu Komisji Rady Wydziału Farmaceutycznego. W latach 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego ds. studenckich. W roku 2012 został na kadencję 2012-2016 wybrany Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego.

Profesor Stefan Kruszewski jest zaangażowany w działania popularyzujące naukę, zarówno na uczelni (Dni Nauki, Medyczne Środy) jak i poza uczelnią (Pikniki Naukowo – Artystyczne oraz działalność w Towarzystwach Naukowych). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). W tym ostatnim pełni od 2001 roku funkcję przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego, a począwszy od 2010 roku wchodzi w skład Zarządu Głównego PTF.