Nominacje profesorskie

Nominacje profesorskie

3profTytuł profesora nauk medycznych uzyskali prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska z Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa z Wydziału Lekarskiego oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek z Wydziału Lekarskiego.

Zekanowska Ewa_profProfesor Ewa Żekanowska jest absolwentką Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów w roku 1986 rozpoczęła pracę w Katedrze Patofizjologii w ówczesnej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, gdzie kolejno pracowała na stanowisku specjalisty, asystenta, adiunkta, a od roku 2007 profesora nadzwyczajnego. W roku 2004 została kierownikiem powołanego w strukturze Katedry Patofizjologii Zakładu Zaburzeń Hemostazy.
Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 1994 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, na podstawie rozprawy „Wpływ zabiegu naczyniowego na zachowanie się płytkowego czynnika 4 (PF4), kompleksów trombina–antytrombina III (TAT) oraz innych parametrów układu krzepnięcia krwi u chorych na miażdżycę tętnic kończyn dolnych". Natomiast stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2003 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Rola białek układu aktywacji plazminogenu w biologii pierwotnego niedrobnokomórkowego raka płuca".
Profesor Ewa Żekanowska od roku 2005 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych. Ponadto pełniła ona funkcję Prodziekana ds. studenckich w dwóch kadencjach (2004-2005, 2005-2008) oraz Prodziekana ds. jakości kształcenia (2008-2012).
Profesor Ewa Żekanowska jest nauczycielem akademickim z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktycznym, prowadzi zajęcia z zakresu patofizjologii oraz hematologii laboratoryjnej. Jest wykładowcą na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych.
Zakres tematyczny prac badawczych obejmuje zaburzenia procesu krzepnięcia i fibrynolizy krwi w miażdżycy i nowotworach, hemostazę „matczyno-płodową” oraz zainicjowany po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nowy nurt badań - metabolizm żelaza w organizmie człowieka.

Drewa Tomasz_profProfesor Tomasz Drewa jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1996 roku. Zdobywał szerokie doświadczenie pracując w najlepszych krajowych ośrodkach zajmujących się urologią onkologiczną: Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum UMK (1999-2009), Klinicznym Oddziale Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy (2010-2011) oraz Klinicznym Oddziale Urologii Centrum Onkologii w Kielcach (2012). Obecnie kieruje Oddziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 1996 r. pracuje w Collegium Medicum UMK. Pracę doktorską z onkologii eksperymentalnej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Mariusza Wysockiego obronił w 1999 r. na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W 2006 r. otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). Od roku 2005 związał się z Zakładem Inżynierii Tkankowej na Wydziale Lekarskim.
W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyna - urologia. W 2011 r. przygotował autorski program kształcenia w dziedzinie medycyny regeneracyjnej dla studentów Wydziału Lekarskiego. Zajmuje się również kształceniem na kierunku biotechnologia, ucząc metod hodowli komórek i budowania tkanek in vitro. Odbywał szkolenia na uniwersytetach w Marburgu, Heidelbergu, Akwizgranie i Anconie.
Profesor Tomasz Drewa jest autorem lub współautorem 223 prac pełnotekstowych oraz 165 wystąpień kongresowych o łącznym Impact Factor 95.173 i 1770 punktach MNiSW. Jego prace były cytowane ponad 350 razy, a współczynnik Hirscha wynosi 9.
W 2012 roku został wybrany redaktorem naczelnym Central European Journal of Urology, który jest pismem naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest członkiem rad naukowych takich pism naukowych, jak: Tissue Science and Bioengineering, Stem Cell Studies, Journal of Ultrasonography oraz Przeglądu Urologicznego. Pracuje jako recenzent i komentator dla najlepszych na świecie pism urologicznych: European Urology, Journal of Urology czy Nature Reviews in Urology.
Profesor Tomasz Drewa dwukrotnie otrzymywał Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, sześciokrotnie Nagrody Rektora UMK, trzykrotnie Nagrody Naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zespołową Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej "Aksolotl".

Marszalek Andrzej profProfesor Andrzej Marszałek jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończył w 1993 roku, wyróżniony medalem za osiągnięcia w nauce i pracę społeczną. Doświadczenia zawodowe i naukowe zdobywał w kraju i w czasie stypendiów zagranicznych: Medizinische Hohschule Hannover (Niemcy), Kaplan Hospital filii Medical School of the Hebrew University and Hadass, Jerusalem (Izrael), Pathology Department, Oita Medical University (Japonia), Instytut Roberta Kocha w Berlinie, a także w czasie krótszych pobytów w Nowym Jorku, Bostonie, Manchesterze i Regensburgu. Otrzymał stypendia naukowe: Ministerstwa Nauki, Kultury i Sportu Rządu Japonii (MONBUSHO), Fundacji im. Batorego, Center for Disease Control, International Federation of Electron Microscopy Societies (dwukrotnie). Jest beneficjentem, jako kierownik i główny wykonawca, licznych grantów KBN i NCN.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1996 r. na podstawie rozprawy „Ultrastruktura naczyń krwionośnych w rozwijającym się płucu szczura”, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie kolokwium i rozprawy „Odwracalne i nieodwracalne skutki podania egzogennego surfaktantu”.
Profesor Andrzej Marszałek jest autorem lub współautorem ponad 400 prac oryginalnych, opisów przypadków, prac poglądowych oraz rozdziałów w książkach, a także doniesień zjazdowych. Łączny Impact factor przekracza 70, a liczba wartości punktacji MNiSW przekracza 1000.
Za pracę naukową został wyróżniony nagrodami: Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych (jeszcze jako student), indywidualną Ministra Zdrowia, zespołową Ministra Zdrowia (1996), Międzynarodowej Federacji Towarzystw Mikroskopii IFSEM (1998, 2002), Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów (2001, 2007) oraz nagrodami naukowymi Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu i Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Profesor Andrzej Marszałek od 2007 r. kieruje Katedrą i Zakładem Patomorfologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Pełnił lub pełni funkcje w organizacjach naukowych: Członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów (od 2010), Skarbnika Polskiego Oddziału International Academy of Pathology (od 2006), Przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów (od 2007), Członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (XI kadencji) i Przewodniczącego Komisji Nauki i Współpracy Zagranicznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (XI kadencji), Członka Panelu Ekspertów przygotowujących Krajowe Ramy Kwalifikacji (od 2009), Eksperta Bolońskiego (od 2011), Członka Poznan Chapter of Agder Academy of Sciences and Letters, Członka Polskiej Grupy Roboczej Nowotworów Głowy i Szyi, Sekretarza Komisji Mikroskopii Elektronowej PAN (2003-2008), Członka Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Towarzystw Mikroskopowych (IFSM) przy Polskiej Akademii Nauk (2008-2010). Pełnił także funkcje Wiceprzewodniczącego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Patologów w kadencji 1995-1998 oraz 2001-2004.
Profesor Andrzej Marszałek od 2008 r. jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego.