Nowe uprawnienia do habilitowania

Nowe uprawnienia do habilitowania

ckstitnZ dniem 17 grudnia 2012 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK uzyskał nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Obecnie wydziały Collegium Medicum UMK posiadają następujące uprawnienia do nadawania stopni naukowych*:

Wydział Nauk o Zdrowiu:

  • doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
  • doktor nauk o zdrowiu
  • doktor habilitowany nauk o zdrowiu

Wydział Lekarski:

  • doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
  • doktor nauk medycznych w zakresie medycyny
  • doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
  • doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny


*Źródło: Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki z dnia 17 grudnia 2012 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów