Termomodernizacja na dużą skalę

Termomodernizacja na dużą skalę

W budynkach Collegium Medicum UMK zrealizowano poważną część prac, zaplanowanych w projekcie „Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii”, współfinansowanym  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Celem ważnego i zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia są przede wszystkim duże oszczędności energii oraz ograniczenie emisji CO2, a także nowoczesna estetyka obiektów Collegium Medicum UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w  Bydgoszczy. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu wyniesie 4 236 MWh/rok. Ograniczenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii to 10,99 tys. ton.

Prace termomodernizacyjne realizowane w okresie od 2008 r. do 2015 r. zaplanowano  w 6 obiektach dydaktycznych Collegium Medicum UMK oraz w 10 budynkach użytkowanych przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela  Bydgoszczy. Zakres wykonywanych robót obejmuje m. in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji oświetleniowej, a także montaż instalacji solarnej (kolektory słoneczne) i ekonomizerów.

O dużej skali przedsięwzięcia najlepiej świadczą realizowane prace w obiektach Collegium Medicum UMK. W latach 2008-2010 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku dydaktycznym przy ul. Sandomierskiej 16. W roku 2010 docieplono ściany zewnętrzne, wykonano nowoczesne i funkcjonalne wejście główne do budynku dydaktyczno-administracyjnego przy ul. Jagiellońskiej 15, a także zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Pod koniec lipca 2012 roku zakończyły się prace w budynku biofizyki przy ul. Jagiellońskiej 13 i budynku Klubu Inicjatyw Studenckich przy ul. 3 Maja 3, w trakcie których zostały wymienione okna i drzwi zewnętrzne, ocieplony strop i ściany zewnętrzne oraz zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Od roku 2008 zrealizowano 5 etapów inwestycji w budynku dydaktycznym przy ul. Łukasiewicza 1, której zakończenie planuje się w 2014 roku.

W połowie sierpnia 2012 roku rozpoczął się pierwszy etap realizacji projektu w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Prace termomodernizacyjne w budynku głównym z łącznikiem obejmują: wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, modernizację centralnego ogrzewania oraz instalacji oświetleniowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych. Zakończenie prac zaplanowano na początek grudnia 2012 r.

Projekt potrwa do roku 2015. W latach 2013-2014 przewidziano dalsze prace w budynkach dydaktycznych Collegium Medicum UMK przy ul. Sandomierskiej 16 i ul. Dębowej 3. Ponadto kontynuowane będą wieloetapowe roboty w obiekcie przy ul. Łukasiewicza 1. Zaplanowane w tym okresie inwestycje termomodernizacyjne w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy obejmą budynek diagnostyczno-zabiegowy, budynek patomorfologii, budynek pomocy doraźnej, a także przychodnię z łącznikiem, kotłownię, portiernię, kuchnię, magazyn bielizny oraz budynek warsztatu, agregatów i mikrobiologii.

Beneficjentem projektu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK. Ponadto podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Wartość projektu wynosi 21 019 806,47 PLN, z czego wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 8 459 544,96 PLN. Pozostałe koszty, tj. powyżej dofinansowania ponoszone są ze środków własnych przez Collegium Medicum UMKoraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Z Ministerstwa Zdrowia pozyskano dofinansowanie wkładu własnego w projekt dla części realizowanej w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. Koszty Collegium Medicum obejmują, poza samymi robotami budowlanymi, również koszty zarządzania projektem, nadzoru na pracami oraz promocji projektu. Jeśli uda się planowane  zwiększenie dofinansowania projektu z 50% do 85 % wydatków kwalifikowanych, wartość dofinansowania wyniesie 14 381 226,43 PLN.

Więcej informacji  na stornie: http://www.projekty.cm.umk.pl

Budynek Collegium Medicum - Jagiellońska   termomodernizacja - tabliczka

budynek Collegium Medicum po termomodernizacji   termomodernizacja tabliczka 2