System elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD

System elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD

W ramach projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (Zadanie 15 EZD: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika) wdrażany jest system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW. Ma on usprawnić proces dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w UMK. Umożliwia wykonywanie czynności kancelaryjnych - w tym:

  • prowadzenie rejestru przesyłek wpływających
  • rejestrowanie korespondencji wychodzącej
  • prowadzenie spisów spraw
  • dekretację
  • tworzenie dokumentów elektronicznych i ich przekazywanie bądź udostępnianie komórkom organizacyjnym Uczelni/stanowiskom pracy
  • akceptację dokumentów i ich uwierzytelnienie za pomocą podpisu elektronicznego
  • dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw (metryka sprawy)
  • prowadzenie korespondencji elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi poprzez e-PUAP (zintegrowany z EZD)
  • archiwizowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.

Rozpocznij pracę z systemem>>