COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Internetowa rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego

Internetowa rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego

 

 

1.    Załóż konto www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie  

2.    Zapoznaj się z planem zajęć.

3.    Zapoznaj się z proponowanymi formami i planem zajęć wychowania fizycznego i zapisz się na odpowiadające Tobie zajęcia.

4.    System internetowej rejestracji na semestr zimowy 2021/2022 zostanie uruchomiony 01.10.2021 r. o godz. 12:00 i będzie trwał do 12.10.2021 r. do godz. 24:00.

5.    Zajęcia z wychowania fizycznego rozpoczynają się w pierwszym tygodniu semestru zimowego.

 

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI
NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

1.    Na wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego obowiązują zapisy przez internet.

2.    Aby zalogować się do systemu należy założyć konto pocztowe na uczelnianym serwerze poprzez stronę internetową:
http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie/

3.    Każdy student rejestruje się na wf wybierając dyscyplinę, godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.

4.    Aby móc uczestniczyć w rejestracji, każdy student otrzymuje odpowiednią ilość żetonów - odpowiadającą ilości semestrów do zaliczenia.

5.    Na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum UMK ukaże się pełna informacja o oferowanych zajęciach, ich profilu, stopniu zaawansowania, miejscu odbywania, prowadzącym zajęcia, terminach, wolnych miejscach (patrz zasady szczegółowe).

6.    Na początku roku akademickiego student rejestruje się na zajęcia semestru zimowego, natomiast na zajęcia semestru letniego student rejestruje się na początku semestru letniego.

7.    Rejestracja odbywa się w kolejności zgłoszeń i trwa: 01.10.-12.10.2021 r. do godz. 24:00 - zapisy na semestr zimowy 2021/2022, po dokładnym zapoznaniu się z tygodniowym planem zajęć dydaktycznych.

8.    Nie zarejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego skutkuje konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Studiów.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI
NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

1.    Liczba przyznanych żetonów wf-owych odpowiada ilości godzin obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego określonych w planach studiów.
(1 żeton = 1 semestr = 30 godzin zajęć)

2.    Jeśli student z obiektywnych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.

3.    Przyznany na dany semestr żeton, który został niewykorzystany traci ważność.

4.    Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z Regulaminem Studiów.

5.    System w żaden sposób nie rezerwuje miejsc w grupach semestru letniego tym studentom, którzy chodzili do tych grup w semestrze zimowym.

6.    Można uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego uczestnicząc w zajęciach sportowych w klubach współpracujących ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum UMK:
a. w studenckich sekcjach specjalizacji sportowych po stwierdzeniu przez prowadzącego przydatności do grupy
b. czynnym zawodnikom innych klubów sportowych przygotowujących się do Mistrzostw Polski po akceptacji kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum UMK.

7.    Studenci, którzy nie zarejestrowali się lub zapisali się i nie uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego nie uzyskując zaliczenia semestru, tracą żeton i są zobowiązani do nabycia go ponownie za opłatą. Wpłatę należy dokonać na indywidualne konto opłat za studia zgodnie z  zarządzeniem Nr 134 Rektora UMK z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  w części bydgoskiej za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022.

8.    Nie zaliczony semestr należy odrobić na zasadach zgodnych z Regulaminem Studiów.

9.    Studenci, którzy za zgodą Dziekana Wydziału będą odrabiać zaległy semestr zajęć wf, nie rejestrują się przez internet, ale zapisują się w wolne miejsca u prowadzących zajęcia.

10. Studenci nie objęci obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego mogą zostać przyjęci do grup po zakończeniu rejestracji w miarę wolnych miejsc, bez obowiązku rejestracji internetowej.

11. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w praktycznych zajęciach wychowania fizycznego na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej powołanej przez Rektora  zarządzeniem nr 62 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie komisji lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych praktycznych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania 288.03 KB.
Studenci zwolnieni z udziału w praktycznych ćwiczeniach na zajęciach wychowania fizycznego zobowiązani są do zapisania się na zajęcia z teorii wychowania fizycznego i aktywności ruchowej u Kierownika SWFiS CM. Uczestnictwo w tych zajęciach jest warunkiem do zaliczenia wychowania fizycznego. Zwolnienie całkowite należy dostarczyć w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, a zwolnienie krótkoterminowe na najbliższych zajęciach po uzyskaniu zdolności do ćwiczeń.

12. Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci I roku studiów (I i II semestr) kierunków: biotechnologia medyczna, optyka okularowa z elementami optometrii, lekarski, farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, audiofonologia, terapia zajęciowa, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne.

13. Studenci I roku kierunków: fizjoterapia, st. jednolite magisterskie stacjonarne, ratownictwo medyczne, st. I stopnia stacjonarne, lekarskiego, st. stacjonarne prowadzone w języku angielskim oraz studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) nie rejestrują się internetowo, odbywają zajęcia zgodnie z planem przedstawionym przez dziekanat.

14. Regulamin zaliczania zajęć z wychowania fizycznego, opis dyscyplin sportowych oraz tygodniowy plan zajęć znajdują się na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum UMK.

15. Internetowa rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego zostanie uruchomiona 01.10.2021 r. o godz. 12:00 i będzie trwała do 12.10.2021 r. do godz. 24:00.

16. Student jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji o zmianach w regulaminie korzystania z obiektów sportowych ze względu na zmiany dotyczące zagrożenia epidemiologicznego.

17. Student ubiegający się o przepisanie zaliczenia z wychowania fizycznego zapisuje się na zajęcia poprzez internetową rejestrację a następnie uzgadnia z prowadzącym grupę sposób zaliczenia zajęć z przedmiotu.