HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Krew

krewStudenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Collegium Medicum UMK
oraz
Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
mają przyjemność zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

KREW
– medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Bydgoszcz, 25-26 kwietnia 2019 r.

Krew nigdy nie była i nie jest także obecnie, wyłącznie czerwonym płynem znajdującym się w organizmach. Już w czasach prehistorycznych jej upływ kojarzono bowiem z utratą sił witalnych. Miała więc i ma nadal, w pewnym sensie, charakter „esencji życia”. W wymiarze symbolicznym przypisuje się jej właściwości spajające krewnych lub wojowników oraz dzielące wrogów. Krew była i jest przelewana jako ofiara oczyszczająca z grzechów lub obłaskawiająca siły supranaturalne. W tym kontekście właściwości powyższe ma zarówno krew zwierząt, ludzi, jak i bogów. Z drugiej jednak strony „ta sama” krew może być zmazą, która stygmatyzuje i wymaga (w pewnych przypadkach rytualnego) oczyszczenia. Krew znajdowała i znajduje się nadal w kręgu zainteresowania między innymi kapłanów szamanów i artystów. Jest elementem, a często i głównym składnikiem, mitów, legend, podań ludowych oraz sztuki; zwłaszcza literatury. Szczególnie częstym motywem jest przy tym temat wampiryzmu; tak bardzo widoczny (nie bez przyczyny) we współczesnej popkulturze. „Pamięć” o pijących krew, w celu chwilowego odzyskania wigoru, strzygach stała się prawdopodobnie asumptem do podejmowania przez lekarzy pierwszych prób transfuzji. Obecnie zabieg ten jest częścią współczesnych standardów medycznych. Postęp w dziedzinie mikrobiologii, który rozpoczął się pod koniec XIX stulecia spowodował, że poznano morfologię krwi. Zaczęto określać ją jako płynną tkankę, w której mogą zachodzić zmiany patologiczne oraz która może być wektorem chorób. Jednocześnie rozpoczęto prace nad preparatami krwiopochodnymi oraz substancjami czasowo zastępującymi utraconą krew.

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat krwi pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga przy tym interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych:

  • Symbolika krwi: krew jako symbol życia, więzy krwi (pokrewieństwo), braterstwo krwi, krew wroga, „przelewanie krwi”, krew ofiarna/oczyszczająca (krwawe ofiary z ludzi i zwierząt, krew bogów), krew nieczysta („splamienie” krwią, menstruacja, mięso koszerne vs. niekoszerne/halam vs. haram).
  • Wampiryzm: kultura i popkultura (pragnienia i obawy).
  • Motyw krwi w literaturze i sztuce.
  • Aspekty medyczne: transfuzja, „choroby krwi”, preparaty krwiopochodne, laboratoryjne analizy krwi.

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych (nawet tylko duchem) pracowników naukowych, reprezentujących kierunki związane z: medycyną, farmacją, analityką medyczną, a także historią, historią sztuki, literaturoznawstwem, religioznawstwem, etnologią, antropologią kultury, archeologią itp.

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 15 minut.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 25 marca 2019 r. na adres: konfkrew@gmail.com 
docxFORMULARZ ZGŁOSZENIA13.3 KB
Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 1.04.2019 r.

OPŁATY
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł dla pracowników naukowych, 300 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 200 zł dla studentów. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatów w recenzowanej pracy zbiorowej. Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania.

KONTAKT
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konfkrew@gmail.com

docKOMUNIKAT nr 14.25 MB

docKOMUNIKAT nr 32.2 MB

Dalsze informacje zostaną przekazane w komunikacie nr 2