Głód i sytość

Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji oraz Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej
mają przyjemność zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

Głód i sytość
Medyczne i kulturowe aspekty diety - przeszłość i teraźniejszość

Bydgoszcz, 29-30 listopada 2018 r.

pdfPROGRAM KONFERENCJI 461.35 KB

zbiory Prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka warunkowane jest przede wszystkim właściwie zbilansowaną i zróżnicowaną dietą. To z pożywieniem dostarczamy substancji niezbędnych do zachowania zdrowia. Charakter diety jest oczywiście specyficzny dla mieszkańców różnych obszarów klimatycznych. Dla mieszkańców strefy arktycznej podstawą wyżywienia są produkty zwierzęce, natomiast w diecie ludzi stref gorących dominują rośliny. Sposób odżywiania się jest zmienny także w skali poszczególnych krajów. Odmienne produkty i potrawy są preferowane chociażby w różnych regionach Polski.

W niektórych miejscach bardzo trudno zapewnić organizmowi człowieka potrzebną do egzystencji liczbę kalorii, nie wspominając o zbilansowanym dopływie substancji odżywczych. Istnieją na świecie takie obszary, w których głód i niedożywienie wynikają z cech klimatu lub trudności gospodarczych. Przykładem są niektóre strefy Afryki, cechujące się niskimi opadami i wysoką temperaturą, co wpływa na trudności w uprawie roli i hodowli zwierząt.
Problem głodu i niedożywienia znany jest z różnych okresów w historii ludzkości. Okresy głodu pojawiały się na bardzo różnych terenach w czasie wojen, podczas kataklizmów przyrodniczych i na przednówku. Konieczne były wówczas poszukiwania – poza dostępnymi surowcami rolniczymi – alternatywnych źródeł pokarmu, na przykład roślin dziko rosnących. Możliwe, że potrzeba ta dawała efekt w postaci różnicowania się – sublimacji – powstawania „kuchni świata”. Z drugiej strony niewykluczone, że wyrafinowane potrawy powstawały wyłącznie w czasach dobrobytu, gdy dostęp do składników nie był ograniczony.

ceresObecnie, wskutek globalizacji i postępu techniki, wiele społeczeństw boryka się z problemami wynikającymi z nadmiaru żywności. Łatwy i stosunkowo tani dostęp do produktów spożywczych wpływa niekorzystnie na stan naszego zdrowia, przyczyniając się do rozwoju chorób cywilizacyjnych, m.in. takich jak otyłość, bulimia, anoreksja, choroby serca i cukrzyca. Jednocześnie pojawił się kontrowersyjny problem marnowania jedzenia. Pamiętać należy, że różne grupy społeczne mają zwykle nierówny dostęp do żywności. Obok sytych spotykamy głodujących. Zjawisko to występowało także w przeszłości. Orgiastycznym „rzymskim ucztom” elit towarzyszyły klęski głodowe dotykające „proletariuszy”.
Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia formułowane były (i są) zarówno przez kapłanów, jak i lekarzy. Potrawy koszerne, halal i haram oraz zasady kulinarnych postów, definiowano dostrzegając intuicyjnie zagrożenia dietetyczne, lecz interpretując je w sposób supranaturalny. Medycyna zaś od starożytności po chwilę obecną wiąże zdrowie człowieka z odpowiednim odżywianiem

Sposób odżywiania się ludzi kształtował się już przed tysiącami lat i wciąż ulega zmianom. W diecie człowieka pierwotnego istotne znaczenie miały upolowane dzikie zwierzęta oraz rośliny dziko rosnące, z których wykorzystywano zarówno części nadziemne jak i bogate w skrobię organy podziemne. W kolejnych okresach czasu nastąpił rozwój hodowli zwierząt i uprawy roślin, który w bardzo różnych formach trwa do dziś. Produkcja żywności wiąże się niejednokrotnie z jej modyfikowaniem genetycznym, ale równolegle promuje się rolnictwo ekologiczne i zdrową żywność. Istnieje moda na spożywanie dziczyzny oraz na wykorzystywanie dziko rosnących roślin jadalnych i przyprawowych jako elementów zdrowej diety. Owoce np. truskawki i maliny kupimy już teraz o każdej porze roku. A kwiatami stokrotki, mniszka i fiołka zdobimy nasze potrawy…

Głód i sytość są zjawiskami, które towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Można rozpatrywać je na różnych poziomach – od mechanizmów fizjologicznych, po uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne. Celem konferencji jest zatem próba odpowiedzi na wiele pytań, w tym wymienione poniżej. Jak kształtował się sposób odżywiania ludzi od czasów najdawniejszych, aż do teraźniejszości? Jak społeczeństwa radzą sobie z niedostatkiem pokarmu w okresach głodu? Czy zdajemy sobie sprawę z medycznych skutków braku i nadmiaru pokarmu?

W ramach konferencji proponujemy następujące obszary badawcze:

  • Kształt diety w różnych strefach klimatycznych, krajach i regionach.
  • Niedobory żywności w biedniejszych regionach świata, w czasie wojen i na przednówku – przeszłość i teraźniejszość.
  • Problem nadmiaru żywności – przyczyny i skutki (choroby cywilizacyjne).
  • Różnorodność pokarmów roślinnych i zwierzęcych dawniej i obecnie.
  • Dieta a stan zdrowia. Ewolucja poglądów medycznych na temat zdrowej i niezdrowej diety.
  • Religijne normy dotyczące żywności.

Jesteśmy również otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z medycyną, farmacją, dietetyką, zdrowiem publicznym, analityką medyczną, psychologią, a także historią, historią sztuki, etnologią, antropologią kultury itp.

Czas przeznaczony na wygłoszenie referatu - 15 minut

ZGŁOSZENIA
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 30 września 2018 r. na adres: konferencja.glodisytosc@gmail.com 
Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.
docxFORMULARZ ZGŁOSZENIA1.63 MB

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 14.10.2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi:

  • dla uczestników studiów doktoranckich i pracowników naukowych - 250 zł,
  • dla uczestników studiów magisterskich - 150 zł.

Opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanej pracy zbiorowej. Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinie recenzentów i redaktorów.

Koszty noclegu i wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy konferencji mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania.

 

KONTAKT
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
konferencja.glodisytosc@gmail.com