GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI


MINIATURA 4
– konkurs na pojedyncze działanie naukowe;
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4 

Uwaga:

Wnioski wraz z ankietą VAT oraz jednym egzemplarzem pełnego wydruku roboczego poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału można składać od 1 czerwca 2020 roku do 16 września 2020 roku

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52/585-59-95, nauka3@cm.umk.pl)SONATA BIS 10
– konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10

MAESTRO 12 — konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12

Uwaga:

Termin składania ostatecznej wersji wniosku (jeden egzemplarz pełnego wydruku roboczego poświadczonego podpisem kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału wraz ankietą VAT) w Dziale Nauki CM, upływa 1 września 2020 r.

W celu prawidłowego przygotowania wniosków pod względem formalnym prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Działu oraz przesłanie elektronicznej wersji roboczej przygotowywanego wniosku (tel. 52/585-59-95, nauka3@cm.umk.pl).