Zakład Ekonomiki Zdrowia
Zakład Ekonomiki Zdrowia

dr hab. nauk ekon.
Zofia Wyszkowska, prof. UMK

Kierownik Zakładu

ul. Sandomierska 16
85-830 Bydgoszcz
pok. 12a

tel. 52 585-54-08
tel./fax 52 585-54-09


Sekretariat:

mgr inż. Magdalena Pyzik
pok. 03

Zakład Ekonomiki Zdrowia

Pracownicy:

 • dr hab. n. ekon. Zofia Wyszkowska, prof. UMK - kierownik Zakładu
     dyżur: poniedziałek 8:30 - 10:00

 • dr n. ekon. Anna Hnatyszyn-Dzikowska - adiunkt
     e-mail: a.hnatyszyn@cm.umk.pl
     dyżur: poniedziałek 12:00 - 13:30

 • dr n. ekon. Błażej Łyszczarz - adiunkt
     asystent dydaktyczny
     e-mail: blazej@cm.umk.pl
     dyżur: poniedziałek 8.30 - 10.00

 • dr n. o zdr. Jacek Kryś - asystent
  dyżur: poniedziałek 8.30 - 10.00

 • mgr Katarzyna Białczyk - asystent
  dyżur: wtorek 9.00 - 10.30Przedmioty prowadzone przez Zakład:

 • Ekonomia
 • Podstawy makroekonomii i mikroekonomii
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie projektami w zakresie zdrowia publicznego
 • Ekonomia organizacji pozarządowych
 • Biznesplan organizacjiTematyka seminarium dyplomowego:

 • Zarządzanie finansami zakładów opieki zdrowotnej
 • Restrukturyzacja jednostek sektora ochrony zdrowia
 • Przekształcenia prywatyzacyjne w polskim systemie opieki zdrowotnej
 • Ewaluacja programów promocji zdrowia
 • Nierówności w zdrowiu i dostępie do opieki zdrowotnej
 • Fundusze unijne w finansowaniu opieki zdrowotnej
 • Sektor publiczny i prywatny w opiece zdrowotnej
 • Rola państwa w opiece zdrowotnejKierunki badań naukowych:

 • Tendencje w finansowaniu systemów zdrowotnych
 • Publiczne i prywatne źródła finansowania opieki zdrowotnej
 • Zdrowie jako czynnik wzrostu gospodarczego
 • Fundusze europejskie w ochronie zdrowia
 • Przemiany systemów zdrowotnych w obliczu integracji europejskiej
 • Analizy ekonomiczne programów zdrowotnychNajważniejsze publikacje:

Od 2005 r. pracownicy Zakładu opublikowali ponad 120 prac naukowych - zarówno monografie, jak i artykuły w czasopismach naukowych.

 1. Łyszczarz B., 2014, Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD, Warszawa: Wolters Kluwer S.A., (monografia 265 s.).
 2. Hnatyszyn-Dzikowska A., 2014, Powszechne zabezpieczenie zdrowotne w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, Nierówności Społ. Wzrost Gospod., z. 38, s. 201-210.
 3. Łyszczarz B, 2014, Dynamika regionalnych nierówności w zdrowiu w Polsce, Nierówności Społ. Wzrost Gospod., z. 38, s. 191-200.
 4. Łyszczarz B., 2013, Specyfika szacowania efektywności organizacji publicznych na przykładzie oceny funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej, Stud. Ekon. - Zesz. Nauk. Wydz., nr 168, s. 196-204.
 5. Hnatyszyn-Dzikowska A., 2013, Konkurencja między płatnikami w opiece zdrowotnej. Ujęcie teoretyczne, Ekon. Prawo, T. 12, nr 2, s. 287-297.
 6. Wyszkowska Z., Janowski A., 2013, Insurance as a significant factor of economic development in organizations, Econ. Ann.-XXI, Vol. 21, nr 9-10 s. 71-75.
 7. Wyszkowska Z., Hnatyszyn-Dzikowska A., 2012, Istota public relations w kreowaniu wizerunku jednostki ochrony zdrowia, [W:] Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne. Red. nauk. I. Rudawska, E. Urbańczyk, Warszawa: Difin, s. 454-470.
 8. Hnatyszyn-Dzikowska A., 2012, Obszary analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia - wymiar makro- i mikroekonomiczny, [W]: Wybrane aspekty polityki gospodarczej - wymiar makroekonomiczny i regionalny. Red. Anna Hnatyszyn-Dzikowska, S. Zwierzchlewski. Piła: Państw. Wyż. Szk. Zawod., s. 83-102.
 9. Łyszczarz B., 2012, Znaczenie sprawiedliwości w dystrybucji opieki zdrowotnej, Stud. Ekon. - Zesz. Nauk. Wydz., nr 102, s. 101-109.
 10. Wyszkowska Z., 2011, Zarządzanie zasobami pracy w szpitalu, Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą, nr 38, s. 273-287.
 11. Hnatyszyn-Dzikowska A., 2011, Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju, Nierówności Społ. Wzrost Gospod., z. 18, s. 311-322.
 12. Łyszczarz B., 2011, Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji zdrowotnej w Polsce, Nierówności Społ. Wzrost Gospod., z. 18, s. 303-312.
 13. Hnatyszyn-Dzikowska A., 2010, Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania inwestycji w ochronie zdrowia - ocena dotychczasowych doświadczeń, Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą, nr 25, s. 110-122.
 14. Hnatyszyn-Dzikowska A., Wyszkowska Z., 2010, Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych, Nierówności Społ. Wzrost Gospod., z. 17, s. 433-442.
 15. Łyszczarz B., Wyszkowska Z., 2010, Socjoekonomiczne determinanty stanu zdrowia - perspektywa regionalna, Nierówności Społ. Wzrost Gospod., z. 16, s. 303-313.
 16. Hnatyszyn-Dzikowska A., Łyszczarz B., 2009, Public-private partnership in the health sector as an instrument of sustainable development policy, [w]: Partnerstwo publiczno-prawne jako instrument rozwoju zrównoważonego. Red. nauk. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata., Wydaw. "Educator", Częstochowa, s. 331-338.
 17. Wyszkowska Z., 2009, Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie przemian systemowych, Wyd. UTP, Bydgoszcz (monografia 218 s.).
 18. Łyszczarz B., Hnatyszyn-Dzikowska A., 2009, Ochrona zdrowia w publicznym systemie finansowym, Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., nr 39, s. 166-173.
 19. Łyszczarz B., Hnatyszyn-Dzikowska A., 2008, Implementing competition in the presence of market failures - the case of health care; W: Microeconomics conditions of economy competitiveness., Red. nauk. D. Kopycińska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, s. 87-101.
 20. Łyszczarz B., 2007, Ekonomiczne i zdrowotne znaczenie opodatkowania wyrobów tytoniowych, Probl. Hig. Epidemiol. T. 88 supl. 3, s. 111-117.

Udział w wybranych konferencjach naukowych:Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.Studenckie Koło Naukowe „Ekonomia w Medycynie” >>