Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

dr n. med.
Bernadeta Cegła

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 52, 52a

tel. 52 585-58-18
tel. 52 585-58-43
fax 52 585-58-49


Sekretariat:

Barbara Kowalkowska, parter, p. 7
sekretariat.kpzach@cm.umk.pl
tel. 52 585-58-22

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Pracownicy

 • dr n. med. Bernadeta Cegła - starszy wykładowca, p.o. Kierownika
  dyżur: czwartek godz. 15.00 - 16.30, pok. 52a, tel. 52 585-58-18
  e-mail: bernadeta.cegla@cm.umk.pl

 • dr n. med. Małgorzata Filanowicz - adiunkt
  dyżur: wtorek godz. 8.30 - 10.00, pok. 52, tel. 52 585-58-43
  e-mail: gosiafilanowicz@cm.umk.pl

 • dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz - adiunkt
  dyżur: poniedziałek godz. 15.00 - 16.30, pok. 52, tel. 52 585-58-43
  e-mail: ewaszynkiewicz@cm.umk.pl

 • mgr pielęgniarstwa Aneta Dowbór-Dzwonka - wykładowca
  dyżur: czwartek godz. 15.00-16.30, pok. 52, tel. 52 585-58-43
  e-mail: anetdowb@cm.umk.plDziałalność dydaktyczna

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego prowadzi i/lub koordynuje zajęcia dydaktyczne dla studentów pielęgniarstwo i położnictwo (tryb stacjonarny i niestacjonarny) w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, samokształcenia z przedmiotów:

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

 • pielęgniarstwo internistyczne (kierunek pielęgniarstwo, studia I stopnia)
 • pielęgniarstwo diabetologiczne (studia II stopnia)
 • pielęgniarstwo nefrologiczne (studia II stopnia)
 • pielęgniarstwo w chorobach układu oddechowego (studia II stopnia)
 • pielęgniarstwo w kardiologii (studia II stopnia)
 • pielęgniarstwo w alergologii (studia II stopnia)
 • pielęgniarstwo w hematologii dorosłych (studia II stopnia)

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

 • pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych (studia stacjonarne I stopnia)
 • diabetologia w położnictwie (studia II stopnia)

Podstawowe zadanie z zakresu działalności dydaktycznej to wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności dające możliwość profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami chorymi internistycznie, podlegającymi leczeniu zachowawczemu, często długotrwałemu.

W przypadku studiów II stopnia realizowane przedmioty mają za zadanie zapoznanie studentów ze specjalistycznymi formami opieki oraz wysokospecjalistycznymi procedurami postępowania terapeutycznego i diagnostycznego w chorobach nerek, układu oddechowego, w cukrzycy.

Ważnym aspektem prowadzonych zajęć jest ukształtowanie umiejętności kształtowania diagnozy pielęgniarskiej w oparciu o ukierunkowane zadania diagnostyczne oraz planowanie opieki zgodnej z rozpoznaniem, współczesną wiedzą oraz standardami.

Ważnym elementem jest także utrwalanie wiedzy klinicznej w zakresie niezbędnym do realizacji opieki pielęgniarskiej na profesjonalnym poziomie.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych mieszczącej się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego >>


Praktyki


Praktyki zawodowe realizowane są w klinikach i na oddziałach internistycznych.

 • praktyki wakacyjne (studia I stopnia) odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta spełniającej określone kryteria lub w wybranej przez niego klinice /oddziale Szpitala Uniwersyteckiego,
 • praktyki śródroczne na studiach niestacjonarnych II stopnia - odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta spełniającej określone kryteria
 • praktyki śródroczne odbywają się:
  • PIELĘGNIARSTWO - studia II stopnia
   • z przedmiotu pielęgniarstwo nefrologiczne – w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych (Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy)
   • z przedmiotu pielęgniarstwo diabetologiczne – w Klinice Endokrynologii i Diabetologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy)

  • POŁOŻNICTWO - studia I stopnia
   • z przedmiotu pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych – w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych (Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy).

Programy praktyk


SamokształcenieZainteresowania badawcze


W kręgu zainteresowań naukowo-badawczych pracowników zakładu znajdują się zagadnienia związane z funkcjonowaniem pacjentów z różnymi schorzeniami wewnętrznymi, głównie o charakterze przewlekłym, m.in.

 • ocena jakości życia chorych internistycznie
 • poszukiwanie determinantów i modulatorów zachowań zdrowotnych i określanie ich wpływu na przebieg schorzeń i procesu terapeutycznego
 • jakość opieki pielęgniarskiej

Dysertacje pracowników

Zakończone:

 • 2005 – Cegła Bernadeta: Ocena jakości życia pacjentów zainfekowanych bakterią Helicobacter pylori przed eradykacją i po jej przeprowadzeniu.
 • 2011 – Filanowicz Małgorzata: Analiza jakości życia pacjentów z astmą i pyłkowicą poddanych immunoterapii.
 • 2012 – Szynkiewicz Ewa: Jakość życia chorych na astmę oskrzelową o różnym stopniu kontroli (GINA 2006).

W trakcie realizacji:

 • Dowbór-Dzwonka Aneta: Jakość życia osób uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych przed wdrożeniem immunoterapii swoistej (VIT) i po dwóch latach jej trwania.

Udział w sympozjach, konferencjach (ostatnie lata):

 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Vienna, 11.06.2016
  • Optimism and emotional control in the group of people allergic to Hymenoptera venom.
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2015, Barcelona, 6-10.06.2015
  • Selected socio-demographic factors and quality of life of patients with hymenoptera venom allergy treated with immunotherapy.
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2014, Copenhagen, Denmark, 7-11.06.2014
  • Selected determinants of quality of life in asthma - physical domain.
  • Analysis of the levels of E-selectin, neutrophil elastase and myeloperoxidase in patients with gastritis and food allergy.
  • Native prick test in diagnosis of systemic reaction to pigeon tick (Argas reflexus).
  • The role of immunoblotting method in diagnostic of cross-allergy.
 • 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, Prague, 29.10-1.11.2014
  • Immunoglobulin replacement therapy in primary immunodeficiencies and quality of life - a case report. ESID.
 • IV Celoslovenska konferencia s miedzinarodnou ucast’ou. Belianske dni osetrovatel’stva, Tatranska Kotlina, 16-17.10.2014
  • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą białaczką szpikową.
  • Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta po zabiegu rewaskularyzacji do funkcjonowania w życiu codziennym.
  • Wpływ wybranych determinantów na jakość życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Publikacje pracowników w czasopismach umieszczonych na Liście Filadelfijskiej (IF):

 • Przybyszewki M., Kuźmiński A., Graczyk M., Żbikowska-Gotz M., Pałgan K., Szynkiewicz E., Przybyszewska J., Bartuzi Z.,
  Anaphylactic shock caused by a pigeon tick (Argas reflexus) - a case report,
  Jokull J., 2017: vol.67, nr 1, s. 65-71.
  Wskaźnik Impact Factor: 0,833

 • Dankiewicz-Fares I., Szynkiewicz E., Żbikowska-Gotz M., Mućka J., Napiórkowska-Baran K., Zalewska J., Bartuzi Z.,
  Clinical manifestations of allergy to birch pollen,
  Jokull J., 2017: vol. 67, nr 3, s. 53-62.
  Wskaźnik Impact Factor: 0,833

 • Filanowicz M., Szynkiewicz E., Cegła B., Bartuzi Z.,
  Analysis of the quality of life of patients with asthma and allergic rhinitis after immunotherapy,
  Postępy Dermatol. Alergol., 2016: T. 33, nr 2, s. 134-141.
  Wskaźnik Impact Factor: 1.342Uczestnictwo pracowników w komisjach wydziałowych:

 • dr Bernadeta Cegła
  • członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo
 • dr Ewa Szynkiewicz
  • Członek Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
 • mgr Aneta Dowbór-Dzwonka
  • członek Zespołu ds. Kontaktu z Przedsiębiorcami
  • członek Wydziałowego Zespołu ds. Organizacji Praktyk

Współudział w organizacji konferencji:

 • „Pielęgniarstwo alergologiczne - nowe wyzwania nowe dylematy” w ramach II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego, Polskiej Szkoły Pielęgniarstwa Alergologicznego 2016 – 19 listopada 2016 r.

Udział pracowników w organizacjach naukowych i pełnione w nich funkcje.
Pracownicy są członkami:

Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA):

 • dr Bernadeta Cegła - członek
 • dr Ewa Szynkiewicz - Wiceprzewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • dr Małgorzata Filanowicz - sekretarz Sekcji Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • mgr Aneta Dowbór-Dzwonka - członek

Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego:

 • dr Bernadeta Cegła - członek

INGID (International Nursing Group for Immunodeficiencies), współuczestniczenie w przygotowaniu tłumaczenia materiałów edukacyjnych oraz kursów na język polski. Pielęgniarka łącznikowa służąca pomocą polskim pielęgniarkom w problemach oraz wątpliwościach związanych z pielęgnowaniem oraz edukacją dorosłych pacjentów z rozpoznanymi niedoborami odporności:

 • dr Ewa Szynkiewicz - członek

Recenzent czasopisma Pielęgniarstwo Polskie:

 • dr Ewa Szynkiewicz