Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego
Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

dr hab. n. med.
Andrzej Nowicki, prof. UMK

Kierownik Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 51
dyżur: poniedziałek 11.00-12.00

tel. (52) 585-58-41
tel. 602-383-210

Zakład Pielęgniarstwa Onkologicznego

Działalność dydaktyczna:

 1. Onkologia teoretyczna i parakliniczna:
  • Etiopatogeneza nowotworów w tym czynniki genetyczne i immunologiczne, biologia nowotworów
  • Patologia kliniczna nowotworów
  • Zapobieganie
  • Złośliwość morfologiczna i molekularna, stany i zmiany przednowotworowe, podstawy podziału histologicznego
  • Patomorfologiczne i molekularne czynniki prognostyczne i predykcyjne
  • Fizyczne i biologiczne działania promieniowania jonizującego
  • Właściwości leków cytostatycznych i zjawisko oporności lekowej
  • Podstawy badań genetycznych i molekularnych w terapiach celowanych

 2. Onkologia narządowa:
  • Symptomatologia nowotworów
  • diagnostyka
  • metody leczenia i rokowanie


  Zagadnienia te realizowane są szczegółowo w blokach w ramach pielęgniarstwa chirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii itd.

 3. Onkologia kliniczna:
  Podsumowanie i uzupełnienie wiedzy o nowotworach złośliwych w ośrodku onkologicznym szczególnie w zakresie:
  • Epidemiologia, profilaktyka i organizacja walki z rakiem
  • Diagnostyka, ocena stopnia zaawansowania, zespołowe podejmowanie decyzji o taktyce i sposobie leczenia - leczenie skojarzone
  • Wskazania do chirurgicznego leczenia nowotworów
  • Wskazania do radio-, chemio-, i hormonoterapii
  • Leczenie wspomagające i paliatywne
  • Rehabilitacja chorych onkologicznych, psychoonkologia
  • Wyniki leczenia nowotworów
  • Postępowanie z chorym w okresie terminalnymProgramy nauczania i regulaminy dydaktyczne:Największe osiągnięcia kierownika jednostki:

Nowicki Andrzej, ur. 6.11.1950 r.

 • 1975 r. Lek. med. WAM
 • 1987 r. Dr n. med. Centrum Onkologii - Instytut Warszawa - "Znaczenie rokownicze niedrożności mechanicznej u chorych z rakiem jelita grubego".
  Spec. - chir. ogólna II st., chir. onkologiczna II st.
 • Ost. - Kierownik Okręgowej Poradni Onkologicznej WSZK w Bydgoszczy, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej RCO w Bydgoszczy.
 • Aktualnie - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Onkologicznego,
 • W 1995 r. pobyt w Szpitalu Uniwersyteckim w Calgary (Kanada) - wizytujący profesor.
 • Od 1991 do1998 roku współpracował z prof. W. Jędrzejczakiem - Kierownikiem Zakładu Immunologii CSK WAM w Warszawie oraz z zespołem kierowanym przez prof. dr hab. n. med. Bronisława Zacharę.
 • Wraz z zespołem prof. dr hab. n. med. Bronisława Zachary w roku 1993 otrzymał II nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za pracę pt. "The distribution of selenium and glutathione peroxidase in blood and malignant tissue of breast cancer patients".
 • W 1994 roku otrzymał indywidualną nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za cykl prac nad aktywnością makrofagów w zwalczaniu nowotworów. SZ - proktologia, flebologia, kriochirurgia, immunologia nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistej immunoterapii nowotworów badania doświadczalne i kliniczne.
 • 1998 r. Dr hab. n. med. WAM - "Wykorzystanie lipopolisacharydów pałeczek okrężnicy w leczeniu nowotworów złośliwych. Badania doświadczalne i próby kliniczne". IO - wykazanie, że makrofagi wytwarzane pod wpływem M-CSF nie pełnią funkcji przeciwnowotworowych, a pełnią rolę pro nowotworową w regulacji wytwarzania włókien tkanki łącznej stanowiącej podścielisko guzów oraz w regulacji wytwarzania naczyń krwionośnych odżywiających guz.
 • z dniem 01.12.2007 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Opubliowane prace:
110 publikacji w czasopismach recenzowanych w tym pierwszym autorem w 67 (73%).

Dorobek dydaktyczny:
Promotor 2 prac doktorskich i 37 prac magisterskich.

Najnowsze publikacje:

 1. Nowicki A., Stogowska I.: Wczesne wyniki badania profilaktycznego wykrywania raka piersi. Ginekol. Pol. 2007, 78, 464-470.
 2. Nowicki A., Kowalska J.: Epidemiologia raka pluca w Koninie i Pile w latach 1003-2002 w miastach o odrębnej strukturze geograficzno-przemysłowej. Współcz. Onk. 2007, 11, 29-36.
 3. Nowicki A., Maruszak M.: Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia. Acta Bio-Optica Inf. Med. 2007, 13, 66-67.
 4. Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część I. Współcz. Onk. 2007, 11, 412-418.
 5. Nowicki A., Miłecka A.: Wyniki badań profilaktycznych w kierunku raka piersi realizowanych w latach 2004-2005 w powiecie sierpeckim. Współcz. Onk. 2007, 11, 437-443.
 6. Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część II Współcz. Onk. 2007, 11, 449-454.
 7. Nowicki A., Ostrowska Ż.: Akceptacja choroby przez chore po operacji raka piersi w trakcie leczenia uzupełniającego. Pol Merk. Lek. 2008, 143, 5-9.
 8. Andrzej Nowicki, A. Szwed, R. Laskowski: Depresja i lęk u kobiet przed i po amputacji piersi. Pol. Przegl. Chir. 2008 T. 80 nr 7, s. 673-686.
 9. Andrzej Nowicki, A. Sędłak, Janusz Kowalewski: Choroby współistniejące a chorobowość pooperacyjna u chorych operowanych z powodu raka płuca i nowotworu przerzutowego. Współ. Onkol. 2008, T. 12 nr 2, s. 65-70.
 10. Andrzej Nowicki, A. Gumińska, J. Kowalewski. Ocena odżywienia i odżywiania się chorych na nowotwór płuca. W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008, s. 157-159
 11. Andrzej Nowicki red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009, 318 s.
 12. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka M., Walentynowicz M., Grabiec M.: Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach „Amazonka”. Annales Academie Medicae Stetinensis 2009, 55, 3, 40-44.
 13. Andrzej Nowicki red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009 318 s.
 14. M. Trojański, Andrzej Nowicki: Nastawienie chorego do choroby nowotworowej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 9-17.
 15. Marzena A. Humańska, Andrzej Nowicki: Postępowanie alternatywne i uzupełniające u chorych onkologicznie. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 39-49.
 16. Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Andrzej Nowicki: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii onkologicznej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 103-114.
 17. Maria T. Szewczyk, Andrzej Nowicki, Justyna Cwajda-Białasik: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi: W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 175-186.
 18. Andrzej Nowicki, K. Rzepka: Rola pielęgniarki w chirurgii jednego dnia. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 95-102.
 19. Aneta Dowbór-Dzwonka, Andrzej Nowicki. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym ze stomią. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 233-253.
 20. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka M., Walentynowicz M., Grabiec M.: Wplyw choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach „Amazonka”. Annales Academie. Medicae Stetinensis 2009,55,3,40-44.
 21. Nowicki A, Ponczek D: Współczesne Strategie zapobiegania chorobom nowotworowym. Wprowadzenie. W: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Tom II. Warszawa: PZWL, 2010, s. 60-71
 22. Rzepka K, Nowicki A.: Zespół zmęczenia u chorych na raka piersi Współ. Onkol., 2010.14,5, 321-325.
 23. Farbicka P, Nowicki A: Selected aspects of palliative care and quality of life at the terminal stage of neoplastic disease. Współ. Onkol. 2012;16: 506-511.
 24. K. Rzepka, Andrzej Nowicki: Rola pielęgniarki w postępowaniu z zespołem zmęczenia u chorych na raka piersi. Probl. Pielęg. 2012; 20:. 133-136.
 25. Farbicka P, Nowicki A: Palliative care in patients with lung cancer. Współ. Onkol. 2013 T. 17 nr 3 s.238-245.
 26. Nowicki A, Jeziorska M, Farbicka P: Stosowanie metod komplementarnych w zmniejszaniu bólu, lęku, depresji i zaburzeń nastroju u kobiet leczonych z powodu raka piersi. Nowotwory 2013; 63: 8- 15.Członkostwo w organizacjach:
Dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. UMK jest członkiem:

 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 • Polskiego Klubu Proktologicznego

Członek Rady Naukowej i recenzent czasopism:

 • Współczesna Onkologia - Contemporary Oncology
 • Journal of Nursing & Care
 • Global Journal of Breast Cancer Research