Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej
Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

dr n. hum.
Kinga Sobieralska-Michalak

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Techników 3
85-801 Bydgoszcz
pok. 26

tel. 52 585-58-23


Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

Pracownicy:

 • dr n. hum. Kinga Sobieralska-Michalak - adiunkt
 • dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz - adiunkt

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Magdalena Smoczyńska

Dyżury pracowników >>

Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej został utworzony 1 lutego 2015 r. jako jednostka organizacyjna Katedry Fizjoterapii.


Działalność

Zakład prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Prace badawcze dotyczą doskonalenia systemu rehabilitacji w stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych w perspektywie całego życia oraz relacji pacjent - personel medyczny. W badaniach naukowych i w procesie dydaktycznym przyjmuje się podejście biopsychospołeczne. Jest ono rozwinięciem podejścia biomedycznego w stosunku do człowieka chorego i niepełnosprawnego. Umożliwia to upodmiotowienie pacjenta, czyli traktowania go jako osoby z problemami zdrowotnymi, a nie traktowanie jedynie jako chorej lub niepełnosprawnej oczekującej na wyleczenie. Zapobiega to postawie biernej pacjenta oczekującego na wyleczenie bez ponoszenia osobistej odpowiedzialności za wynik leczenia i rehabilitacji oraz prozdrowotny styl życia.

Profesor Roman Ossowski jest autorem podręcznika akademickiego Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji (1999), 3 monografii, 11 prac pod redakcją, 8 rozdziałów w podręcznikach i 72 artykułów. Wypromował 14 doktorów, jako recenzent uczestniczył w 19 postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w 19 postępowaniach o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych lub nauk medycznych. W latach 2005-2008 był uczestnikiem badań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS nr WUE/ 00410IV/05 na temat: Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Koordynatorem badań była Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
Prof. Roman Ossowski aktywnie uczestniczył w kreowaniu jakości systemu szkolnictwa. Był w latach 1994-1996 oraz 1999-2002 członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącym Zespołu Rady Głównej do Spraw Kształcenia Nauczycieli.
Ponadto w latach:

 • 1996-1998 członek Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej;
 • 1999-2002 członek Zespołu Konsultacyjnego ds. Programów Nauczania Ogólnego przy Ministrze Edukacji Narodowej;
 • 1986-1989 członek Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Nauk Psychologicznych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • od 1996 r. przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy;
 • 1996-2002 członek Zespołu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 • od 2004 członek-ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w zespole psychologia;
 • od 2008 członek Kapituły Medalu Kazimierza Wielkiego ”Casimirus Magnus”;
 • od 2010 członek Zespołu do Spraw Opracowania i Wdrożenia „Interaktywnego programu zwalczania nikotynizmu u pacjentów leczonych w warunkach sanatoryjnych” przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. W zakresie realizacji tej problematyki współpracuje z Katedrą i Kliniką Balneologii w Ciechocinku.Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne zespołu

Dr n. hum. Kinga Sobieralska-Michalak, adiunkt Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej. Ukończyła studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie również uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W ramach projektu doktorskiego uzyskała grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN). Doświadczenie naukowe z zakresu psychofizjologii zdobyła między innymi na Uniwersytecie Medycznym w Lubece oraz Uniwersytecie w Lipsku podczas kilkumiesięcznych stypendiów naukowych. Autorka publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, współautorka Poradnika dotyczącego zerwania z nałogiem palenia. Obecnie współpracuje z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, w ramach tej współpracy opracowała autorski konspekt wykładów psychologicznych dla Akademii Rodzica. Współpracuje również z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Krajowym Konsultantem w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego w Ciechocinku i uczestniczy we wdrażaniu programu ograniczania używania tytoniu wśród pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych. W roku 2010 otrzymała wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Profilaktyk Roku 2010.

Dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz, asystent w Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej. Psycholog, studia magisterskie oraz doktoranckie realizowała w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi badania naukowe z zakresu psychosomatyki. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyła staże w Polish Psychologists’ Association w Londynie, w Klinice Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy oraz w Poradni Logopedycznej w Wałczu. Uczestniczyła w kursach z zakresu Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej w Kwidzynie. Trener języka migowego. Partycypowała jako uczestnik oraz organizator w międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu 'Youth in Action' w Polsce, Czechach i Turcji. Wzięła udział w cyklu szkoleń z zakresu nauczania umiejętności komunikowania się w opiece zdrowotnej prowadzonych przez przedstawicieli the Teaching Commitee of the European Association for Communication in Healthcare. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doktoranci Katedry

Mgr Magdalena Smoczyńska jest absolwentką kierunku psychologia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Była podczas studiów stypendystką Programu Mobilności Studentów MOST oraz programu Erasmus, dzięki któremu odbyła roczne studia na Università degli Studi di Padova we Włoszech. Jest dyplomowanym terapeutą w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania. W pracy badawczej koncentruje się na problemach psychologicznych pacjentów chorych somatycznie, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych. Do zainteresowań zawodowych doktorantki należą również life coaching oraz psychologia międzykulturowa.