II Katedra Kardiologii
II Katedra Kardiologii

prof. dr hab. n. med.
Władysław Sinkiewicz

Kierownik Katedry

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

tel./fax (52) 365-56-53


Sekretariat:

mgr Magdalena Ściesińska
tel. (52) 365-56-53

II Katedra Kardiologii

W skład II Katedry Kardiologii wchodzi:


 
Informacje dla studentów >>22 kwietnia 2017 r.
Konferencja naukowa
Bydgoskie Spotkania Bioetyczne

Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgu
pdfPROGRAM164.9 KBPublikacje naukowe pracowników II Katedry: łącznie 340 publikacji

 • Sumaryczna wartość wskaźnika (punktów) MNiSW dla jednostki:
  Liczba prac – 197; wartość wskaźnika – 1391.000
 • Sumaryczna wartość wskaźnika (punktów) IF dla jednostki:
  Liczba prac – 40; wartość wskaźnika – 214.028

Główne kierunki badań:

 • diagnostyka i leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego,
 • rola i znaczenie hemostatycznych i zapalnych czynników ryzyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca,
 • ocena zaburzeń mięśnia sercowego u osób poddanych stymulacji resynchronizujacej (program VIACART),
 • aspekty patogenetyczne, diagnostyczne i terapeutyczne skurczowej i rozkurczowej niewydolności serca,
 • biodostępność leków kardiologicznych i oceny skuteczności i bezpieczeństwa preparatów lekowych prowadzonej w prospektywnych randomizowanych badaniach klinicznych,
 • rola czynników immunologicznych w patogenezie niewydolności serca.

Działalność naukowo-szkoleniowa:

 • systematyczny (czynny) udział przedstawicieli Kliniki Kardiologii w Kongresach Kardiologicznych (światowych, europejskich i krajowych),
 • publikacje w pismach zagranicznych i krajowych,
 • organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych w regionie,
 • organizacja tematycznych kursów szkoleniowych dla wybranych słuchaczy, np. kardiologów i lekarzy poradni specjalistycznych, lekarzy rejonowych, rodzinnych,
 • sympozja i kursy szkoleniowe z tematyki niewydolności serca dla lekarzy-koordynatorów powiatowych z regionu kujawsko-pomorskiego i lekarzy rodzinnych.

Koło Naukowe:

Chętnych studentów zapraszamy do działalności
w Studenckim Kole Naukowym z zakresu kardiologii

pdfStudenckie Koło Naukowe: „DIAGNOSTYKA I TERAPIA NIEWYDOLNOŚCI SERCA” >>110.11 KBBaza do prowadzenia badań naukowych:

Oddział jest wyposażony w nowoczesne pracownie diagnostyczne, które stanowią doskonałą bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum UMK:

 • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii wyposażona w ultranowoczesny angiograf umożliwiający diagnostykę naczyniową w obszarze kardiologii, chirurgii naczyniowej i angiologii, neurologii i neurochirurgii, a także wykonywanie terapeutycznych procedur inwazyjnych w wymienionych dziedzinach.
 • Pracownia Echokardiograficzna wyposażona w dwa echokardiografy umożliwiające wykonywanie na najwyższym poziomie diagnostyki kardiologicznej obejmującej echokardiografię przezklatkową, farmakologiczne próby obciążeniowe oraz badania przezprzełykowe z użyciem najnowocześniejszych metod obrazowania (echo 3D, Doppler tkankowy, niedoplerowskie metody obrazowania przepływu), a także wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie obwodowego układu tętniczego i żylnego.
 • Pracownia Holterowska dysponująca nowoczesnym sprzętem do rejestracji i oceny 24-godzinnych zapisów EKG oraz całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego.
 • Pracownia Prób Wysiłkowych dysponująca sprzętem pozwalającym na wykonywanie kardiologicznych prób obciążeniowych na bieżni ruchomej oraz cykloergometrze
 • Pracownia Ergospirometrii – jedyna w regionie oferująca diagnostykę ergospirometryczną niezbędną między innymi w procesie diagnostycznym pacjentów z ciężką niewydolnością serca, a także umożliwiającą wykonywanie badań spirometrycznych.
 • Pracownia Testów Pochyleniowych wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt (Task Force Monitor) umożliwiający ciągłą „beat-to-beat” rejestrację ciśnienia tętniczego, krzywej elektrokardiograficznej, aktywności baroreceptorów oraz zmienności rytmu zatokowego. Unikalny w skali regionu sprzęt posiada także możliwość nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej z wykorzystaniem metody kardioimpedancji wykorzystywanej w prowadzeniu chorych z niewydolnością serca.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się sali wykładowej Kliniki, która wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny i dydaktyczny z urządzeniami do telemedycyny włącznie, umożliwiającymi m.in. przesyłanie dokumentacji medycznej i prowadzenie wideokonferencji. Istnieje również możliwość korzystania z dodatkowych sal dydaktycznych zlokalizowanych w budynku. Zajęcia praktyczne odbywają się na na terenie Kliniki Kardiologii w doskonale wyposażonych pracowniach diagnostycznych, jak i przy łóżku chorego.

Badania naukowe:

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne obejmujące wykłady, seminaria oraz ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Pracownicy Katedry prowadzą także badania naukowe finansowane w ramach grantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

pdfBadania statutowe 92.87 KB
pdfBadania własne 108.54 KB


Tematy zakończonych prac doktorskich:

 1. Joanna Banach "Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi i soku z czarnej porzeczki na wybrane parametry koagulologiczne, markery reakcji zapalnej i endoteliny I w grupie zdrowych ochotników męskich." (28.02.2007)
 2. Danuta Karasek "Użyteczność oznaczania stężenia czynnika natriuretycznego typu B u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz jego korelacja ze wskaźnikami echokardiograficznymi i wielkością rzutu serca w rozpoznawaniu rozkurczowej niewydolności serca". (21.11.2007)
 3. Piotr Sobański "Porównanie nieinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej metodą opartą na analizie gazów oddechowych ze standardowymi metodami inwazyjnymi u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca". (28.06.2006)
 4. Arkadiusz Grubecki "Ocena funkcji lewej komory za pomocą echokardiografii i analizy stężeń peptydów natriuretycznych u pacjentów leczonych inwazyjnie w świeżym zawale serca". (28.02.2007)
 5. Magdalena Węglarz „Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi na stężenie wybranych parametrów koagulologicznych oraz stężenia selektyny płytkowej i selektyny śródbłonkowej w grupie młodych zdrowych mężczyzn”. (10.02.2011)
 6. Małgorzata Dobosiewicz „Zjawisko bezdechu sennego ocenianego metodą Holtera u chorych ze skurczową niewydolnością serca”. (10.02.2011)
 7. Wojciech Balak „Wpływ pionizacji na parametry hemodynamiczne mierzone metodą kardioimpedancji u osób ze skurczową niewydolnością serca.” (10.02.2011)
 8. Piotr Małyszka „Analiza wskaźników zmienności i turbulencji rytmu zatokowego chorych z niewydolnością serca z zachowaną czynnością skurczową lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego”. (10.02.2011)
 9. Dorota Bednarska "Użyteczność badania ergospirometrycznego w diagnostyce choroby wieńcowej". (23.11.2011)
 10. Andrzej Motuk „Ocena wartości badania ergospirometrycznego w stratyfikacji ryzyka operacyjnego w odniesieniu do uznanych skal rokowniczych u chorych poddanych poważnym zabiegom operacyjnym narządów jamy brzusznej” (2012)
 11. Anita Woźniak-Wiśniewska "Wpływ dożylnego leczenia moczopędnego na wybrane parametry hemodynamiczne, biochemiczne oraz nowe biomarkery niewydolności serca u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca." (04.04.2014)

Czynne uczestnictwo w konferencjach:

 • 10.01.2009, Bydgoszcz, Przewlekła niewydolność serca – wybrane problemy diagnostyki i terapii,
 • 25.05.2009, Bydgoszcz, Warsztaty Kardiologiczne,
 • 21.11.2009, Bydgoszcz, Rola współczesnej pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • 27.02.2010, Bydgoszcz, Tętnicze nadciśnienie płucne jako problem interdyscyplinarny,
 • 05.05.2010, Bydgoszcz, Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii”
 • 14.06.2010, Bydgoszcz, Zdążyć przed zawałem – pozahipotensyjne aspekty blokady RAA”
 • 06.11.2010, Bydgoszcz, „In Vitro” – szansa czy zagrożenie,
 • 15.01.2011, Bydgoszcz, Postępy w leczeniu zaawansowanej niewydolności serca,
 • 19.02.2011, Bydgoszcz, Dystrofie nerwowo-mięśniowe u osób powyżej 18 r. ż. – kardiologiczne problemy kliniczne,
 • 11.06.2011, Bydgoszcz, Rozrusznik serca lub kardiowerter – defibrylatir – jak żyć ze wszczepionym urządzeniem,
 • 28.01.2012, Bydgoszcz, Terapia w kardiologii – aktualne możliwości i nowe wyzwania,
 • 13.01.2012, Toruń, Nadciśnienie płucne – problem ważny i mało znany,
 • 16.06.2012, Bydgoszcz, Pacjent z niskimi stężeniami HDL- cholesterolu – jak postępować na co dzień?
 • 17.11.2012, Bydgoszcz, Dylematy etyczne końca życia – problem uporczywej terapii,
 • 12.01.2013, Bydgoszcz, „Postępy w diagnostyce i leczeniu NS – Kiedy farmakoterapia nie wystarcza, Rola elektroterapii w leczeniu chorych z NS”,
 • 02.02.2013, Bydgoszcz, Lipidologia 2013,
 • 19.10.2013, Bydgoszcz, Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna – aktualne potrzeby i możliwości,
 • 25.06.2013, Bydgoszcz, Opieka nad pacjentem z niewydolnością serca,
 • 18.09.2013, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca,
 • 11.01.2014, Bydgoszcz, Niewydolność serca w wieku podeszłym –wyzwania współczesnej kardiologii,
 • 29.03.2014, Bydgoszcz, Bioetyczne, medyczne i psychosocjologiczne aspekty tożsamości płci,
 • 05.10.2014, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca.II Katedra Kardiologii organizuje również
cykliczne warsztaty echokardiograficzne oraz z diagnostyki i leczenia niewydolności serca.Krótka historia jednostki:

II Katedra Kardiologii powstała na bazie Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii. Został on powołany w 2004 roku w strukturach Oddziału Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej, w 2007 roku przekształcony w Katedrę i Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, w 2009 w II Katedrę Kardiologii. W skład II Katedry Kardiologii wchodzi Klinika, która w ocenie konsultanta krajowego d/s kardiologii posiada stopień IIIB referencyjności. Dzięki posiadanej akredytacji, umożliwia odbywanie stażów specjalizacyjnych w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, a także stażów podyplomowych. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć:

 • W 2005-2006 roku dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK - Przewodniczący Zespołu Roboczego powołanego przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii do opracowania polskich rekomendacji dotyczących opieki kardiologicznej nad chorymi z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a i Beckera oraz dotyczących prewencji kardiomiopatii u kobiet, nosicielek mutacji DMD/BMD (matek i sióstr chorych z dystrofinopatiami, które zostały opublikowane w Kardiologii Polskiej w 2007 roku i zamieszczone na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii.
 • Prezentacja ustna części wyników promotorskiego badania własnego na World Congress of Cardiology; Barcelona 2006; 2-6 wrzesień 2006 (dr n. med. Joanna Dudziak, dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK),
 • 2007 rok odznaczenie „Zasłużony dla UMK” dla prof. dr hab. n. med. Zygmunta Mackiewicza,
 • 2008 rok nagroda Rektora II stopnia za działalność naukowo - dydaktyczną dla prof. dr hab. n. med. Władysława Sinkiewicza
 • W 2008 roku dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK przewodniczący grupy roboczej powołanej przez Przewodniczącego Sekcji Niewydolności Serca PTK do opracowania procedur dla NFZ w zakresie diagnostyki i leczenia niewydolności serca.
 • Redakcja dwóch monografii:
  „Przewlekła niewydolność serca – wybrane problemy diagnostyki i terapii”, red. W. Sinkiewicz, J. Kubica, Warszawa, 2008,
  „Chory po zawale”, red. W. Sinkiewicz, J. Kubica, Gdańsk, 2008.
 • W roku 2010 prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz mianowany ekspertem w zakresie echokardiografii przez Sekcję Echokardiograficzną Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • W roku 2010 prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz wybrany przez CMKP członkiem Krajowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie kardiologii.
 • W 2010 pracownicy Katedry zostali odznaczeni medalami państwowymi: W. Sinkiewcz (Złoty Krzyż Zasługi), J. Błażejewski (Medal „Zasłużony Pracownik SU Nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy”, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę), R. Bujak (Medal „Zasłużony Pracownik SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy”, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę)
 • pracownicy II Katedry Kardiologii otrzymali Zespołową Nagrodę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo – badawczej w 2010 roku,
 • Rozdział w książce “ Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi”.
 • Wspólne badanie naukowe z ośrodkami:
  “Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East Hanover, NJ 07936-1080 USA”; “Kaunas University of Medicine Hospital, Eiveniu str.2 50009 Kaunas, Lithuania”; “Medical faculty, Hospital Santariskiu Klinikos, Nephrology Center, Vinilius Univesity, Santariskiu str. 2, 08661 Vilnius, Lithuania” - W zakresie publikacji “Efficacy and tolerability of amlodipine/ valsartan combination therapy in hypertensive patients not adequately controlled on valsartan monotherapy” opublikowane w CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION VOL.25,NO,2009,315-324.
 • Wydanie monografii (red.) W. Sinkiewicz, R. Grabowski, Zapłodnienie in vitro – szansa czy zagrożenie?, BIL, Bydgoszcz 2011.
 • W 2011 roku Medal Marszałka Województwa w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość RP i prawa człowieka dla W. Sinkiewicza
 • W. Sinkiewicz, W. Gilewski, Cardiology Guidelines 2013: an Echocardiographic Perspective (praca zbiorowa), Medical Tribune Polska 2013,
 • Wydanie monografii (red.) W. Sinkiewicz, M. Krajnik, Dylematy etyczne końca życia – problem uporczywej terapii, BIL, Bydgoszcz 2013.
 • Doktorat honoris causa dla prof. Zygmunta Mackiewicza za zasługi w powołaniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, za rozwój chirurgii ogólnej i naczyń w Polsce oraz za wkład w szkoleniu chirurgów ogólnych i naczyniowych w regionie.
 • W 2013 roku przyznano Odznaki „Za zasługi w ochronie zdrowia” D. Karasek, R. Bujakowi i J. Błażejewskiemu.
 • Zespół Kliniki Kardiologii II Katedry Kardiologii CM UMK (poprzednio Oddziału Kardiologii) od 11 lat jest głównym współorganizatorem z Urzędem Miasta Bydgoszczy „Światowego Dnia Serca” (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) w Bydgoszczy mającego na celu podniesienie zdrowotności mieszkańców naszego miasta.